ރަމަޟާން 1442 - ރޯދައިގެ ސުވާލާއި ޖަވާބު
ސުވާލާއި ޖަވާބު (ތިންވަނަ ބައި)
 
ދީނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކިތައްމެ ކުޑަ ކަމެއްގައި ވެސް ޝައްކެތްވާނަމަ ދީނީ އިލްމުވެރިއެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން މުހިއްމު
ކ. މާލެ |
އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު އުޑުމަތި
ރާއްޖެއެމްވީ

މިއީ ރޯދަމަހާއި ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލުތަކު ތެރެއިން ބައެއް ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބެވެ. ސުވާލުތައް ފޮނުވާ މިންވަރަކުން ތިބޭފުޅުންނާއި ހަމަ އަށް ގެނެސްދޭނަމެއެވެ. މިއީ ތިންވަނަ ބައެވެ.

ސުވާލު 1

މީހަކު ނަދުރެއް ބުނެފައި އޮތްވާ އަދާނުކުރެވެނީސް އޭނާ ނިޔާވެއްޖެނަމަ، ދެންހަދާނީ ކިހެނެއްތޯ؟

ޖަވާބު

އިމާމު ބުޚާރި ރިވާކުރަށްވާފައި ވެއެވެ. އެއްދުވަހަކު އަންހެނަކު އައިސް ކީރިތި ރަސޫލާގެ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ވަނީ ޙައްޖުވުމަށް ނަދުރެއް ބުނެފައެވެ. ޙައްޖު ވުމުގެ ކުރިން މަންމަ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މަންމަގެ ބަދަލުގައި ތިމަންނައަށް ޙައްޖުވެވިދާނެތޯއެވެ؟ ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘު ކުރެއްވިއެވެ. އާނއެކެވެ. ތިޔައީ ދަރަންޏެކެވެ. ﷲއަށްޓަކައި އޮންނަ ދަރަނި އަދާކުރުން މާއައުލާކަން ބޮޑެވެ. މިއެވެ. ހަމަ މިމޭރުވުން ރޯދަ ހިފުމާ ބެހޭގޮތުން ވެސް މިފަދައިން މީހަކު ސުވާލު ދެންނެވުމުން ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘު ކުރައްވާފައިވަނީ އެމީހާގެ ބަދަލުގައި ރޯދަ ހިފޭނޭ ކަމަށެވެ. މިޙަދީޘަކީވެސް އިމާމު ބުޚާރީގެ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެކެވެ.

ސުވާލު 2

ރޯދަމަސް އައިރު މިދިޔަ ރޯދަމަހުގެ ބައެއް ރޯދަތައް އެކިއެކި ސަބަބު ތަކާހުރެ ނުހިފި ހުރުމުން ދެން ކަންކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟

ޖަވާބު

އެއް ރޯދަ މަސް އަންނައިރު އަނެއް ރޯދަ މަހުން ރޯދަަތަކެއް ނުހިފި ހުރެފައި، އެރޯދަތައް ނުހިފި ހުރީ ޝަރުޢީ ޢުޒުރަކާ ލައިގެން ކަމަށްވާނަަަ ރޯދަ ފަސްކޮށްލާނީއެވެ. އެކަމަކު ޝަރުޢީ އުޒުރެއްނެތި ނުހިފި އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ މިރޯދަމަސް އައުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ރޯދައަކަށް މުއްދު (ފިދުޔަ) ދޭންޖެހޭނެއެވެ. މުއްދަކީ އާދައިގެ މީހަކަށް އެއްފަަހަރު ކެވޭ މިންވަރުގެ ފައިސާއެވެ.

ސުވާލު 3

ބަލި ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ރޯދަ ނުހިފޭ މީހާ ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭގޮތަކީ ކޮބާ؟

ޖަވާބު

ބަލި ޙާލު ހުރިގޮތުން އަބަދަށް ރޯދަ ނުހިފޭނެ މީހާއަށް އޮންނަގޮތަކީ ރޯދައަކަށް މިސްކީނަކަށް ކާންދިނުމެވެ. އެއީ އާދައިގެ މީހަކަށް އެއްފަަހަރު ކެވޭ މިންވަރުގެ ފައިސާއެވެ.

ސުވާލު 4

ރޯދައަށް ހާރުކައިގެން ނިދާފައި އޮތްމީހަކު ނިދާފައި އޮތްވާ ޖުނުބުވެރިވެއްޖެނަމަ ކަންކުރާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟

ޖަވާބު

ހާރުވަގުތު ހާރުކައިގެންހުރި މީހަކު ނިދާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެެހެންނަމަވެސް ނިދާފައި އޮތްވައި ޖުނުބުވެރި ވުމަކީ މައްސަަލައެއްނޫނެެވެ. ނަމަވެސް ފަތިސް ނަމާދު ކުރަންޖެހޭތީ އަވަހަށް ހިނަައިގަންނާނީއެވެ.

ސުވާލު 5

ރޯދަ ގެއްލޭނީ ކޮންކޮން ކަަމަކުންތޯ؟

ޖަވާބު

ރޯދަ ގެއްލޭނީ ތިމާގެ އިޚްތިޔާރުގައި ފަޖުރުލީއްސުރެން ފެށިގެން އިރުއޮއްސުމާ ދެމެދު، ދަނެގެން ކެއުމުންނެވެ. ނުވަަތަ ބުއިމުންނެވެ. ނުވަތަ ޖިމާއުވުމުންނެވެ. ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެދުން ފުއްދުމުންނެެވެ. ނުވަތަ ގަދަކަމުން ހޮޑުލުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް