ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 09:58
ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ 11 ވަނަ އާންމު މަޖިލިސް
ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ 11 ވަނަ އާންމު މަޖިލިސް
ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓް
ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ 11 ވަނަ އާންމު މަޖިލިސް
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހިންގާ ބޯޑަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފި
 
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވެފައިވަނީ އަބްދުލް ހަލީމް ލަތީފް
 
މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ 11 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގައި
 
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި، ޖަމާއަތުގެ 6 ގޮފި ބައިވެރިވެފައިވޭ

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހިންގާ ބޯޑަށް އައު މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ.

މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރިލް 23 އަދި 24 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ 11 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގައެވެ. މި މަޖިލީހުގައި، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހިންގާ ބޯޑުގެ 11 މަގާމުގެ ތެރެއިން 6 މަގާމަކަށް މެންބަރުން ހޮވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ރައީސާއި، ނާއިބުރައީސާއި، މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މެންބަރާއި، އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ދެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވެފައިވަނީ އަބްދުލް ހަލީމް ލަތީފެވެ. އޭނާ ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ޚަޒާންދާރުގެ ގޮތުގައި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ހިންގާ ބޯޑުގައިި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.

އެ ޖަމާއަތުގެ ދެވަނަ ނާއިބުރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވީ އަހުމަދު ޝާބިންއެވެ. އަދި މާލޭ ސަރަހައްދު މެންބަރަކަށް މޫސާ ރިލްވާން އިންތިޚާބުވެފައި ވާއިރު، ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ މެންބަރަކަށް އިންތިޚާބުވެފައިވަނީ އަހުމަދު މިލްސަންއެވެ. އުތުރު ސަރަހައްދަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ދެ މެންބަރުންނަކީ ފާތިމަތު ރިފްދާ އަހްމަދާއި ފާތިމަތު އިބްރާހީމެވެ.

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ޖަމާއަތުގެ 6 ގޮފި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެއީ ހދ. ގޮފި، މާލެ ސިޓީ ގޮފި، ޅ. ގޮފި، ގއ. ގޮފި، ޏ.ގޮފީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ގޮތްޕެވެ. ކޮވިޑުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ގޮފިތަކުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް ރެޑް ކްރެސެންޓުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މީގެއިތުރުން މަޖިލީހުގައި ޖުމްލަ 53 މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް އެންޑް ރެޑް ކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީސް (އައި.އެފް.އާރ.ސީ) އާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައި.ސީ.އާރ.ސީ) އިން އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި، ހިންގާ ބޯޑުގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ އިތުރުން، މައްސަލަބަލާ ކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުމާއި، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހުތައް ފާސްކުރުމާއި، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާއި، ކުރިއަށް އޮތް 2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މަސައްކަތް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވާކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް