ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 15:21
ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާވަރަށް މީހުން ބިނާކޮށް، މާލެއާ އެއް ހަމައެއްގައި ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުތެރެއިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުގެ މައި ސިޔާސަތު
ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާވަރަށް މީހުން ބިނާކޮށް، މާލެއާ އެއް ހަމައެއްގައި ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުތެރެއިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުގެ މައި ސިޔާސަތު
ރައީސް އޮފީސް
ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރުތަކެއް ގާއިމުކުރުނ
ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރެއް ކުޅުދުށްފުއްޓާއި ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރާނެ- ފައިސަލް
 
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު ކުޑަކުރުން
 
"ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ" ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދޭ

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭ.އީ.އެޗް) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ "ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ" ފަދަ ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލެ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ތެރަޕިއުޓިކްގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ސްކީމް ތަޢާރަފުކުރުމާއި، ސްޕޮންސަރުންނަށް އެގްރީމަންޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، "ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ" ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާ ކަމަށާއި، މިފަދަ ސެންޓަރެއް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ވެސް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ގާއިމުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު ކުޑަކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް މާލެއާއި އެއް ފެންވަރަކަށް އަތޮޅުތަކުން ވެސް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމުގައި ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ތެރަޕިއުޓިކްގެެ ދާއިރާއަކީ ޑިމާންޑް އޮތް ނަމަވެސް ޒަމާނުއްސުރެ އަޅައިނުލެވި އޮތް ދާއިރާއެއް ކަމަށާއި، އެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް މި ތަޢާރަފުކުރެވުނު ސްކީމްގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ޢާއިލާތަކަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެކި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާ އެއް ވަޢުދުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވީ، އިޖްތިމާޢީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެއީ އެންމެ މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިފްތިތާޙުކުރެވުނު ސްކީމަކީ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގެ ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ތެރެއިން އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީއާއި، ސްޕީޗް ތެރަޕީގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމާއިި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަޢާރަފުކުރެވުނު ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމްގެ ސްކޮލަރޝިޕްތައް ސްޕޮންސަރކޮށްފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް