އޯވަރޑްރާފްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ
އޯވަރޑްރާފްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް 9 މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި
 
މިމައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމާ، މާދަމާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވި
 
ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 51 މެމްބަރުންގެ އަގްލަބިއްޔަތުން
ކ. މާލެ |
އޯވަރޑްރާފްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަން ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އޯވަރޑްރާފްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަ ހުށަހެޅުން ދިރާސާ ކުރުމަށް 9 މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކޮށްފިއެެވެ.

ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 51 މެމްބަރުންގެ އަގްލަބިއްޔަތުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. 9 މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކުން މިމައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިނެވެ. ބުދަދުވަހުގެ ޖަލްސާގައިވަނީ ވަނީ ވަގުތީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ހުޅަހެޅުއްވި ނަންތައް ފާސްކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 48 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަކީ:

1 މުހައްމަދު އަސްލަމް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

2 އިލްޔާސް ލަބީބު، މީދޫ ދާއިރާ

3 ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ، ދާންދޫ ދާއިރާ

4 ހުސެއިން ޝަހީމް، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

5 އިބްރާހީމް ނަސީމް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

6 އަހްމަދު ސިޔާމް، މީދޫ ދާއިރާ

7 ގާސިމް އިބްރާހީމް، މާމިމިގިލި ދާއިރާ

8 މުހައްމަދު ސައީދު، މާވަށު ދާއިރާ

9 މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސެއިން، އަލިފުށި ދާއިރާ 

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އަވަހަށް ބައްދަލުވެ މިމައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމާ، މާދަމާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ޕާޓީތަކުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށްވާނަމަ މާދަމާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ތާވަލުކޮށް، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އައްސަވާނެ ކަމަށެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މިހުށަހެޅުން ވަކި ޚާއްސަ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަން ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހަސަން އަފީފު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައިވެސް ވަނީ ވޯޓަށް އައްސަވާފައެވެ. ޚާއްސަ ކޮމިޓީއަކުން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓު ދެއްވީ 12 މެމްބަރުންނެވެ. ޚާއްސަ ކޮމިޓީއަކަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް ނުފެންނަކަމަށް 48 މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއިރު ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ އެއް މެމްބަރަކު އިންނެވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑިކަމުގައި އިގުތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް، ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ ބޭންކުން ސަރުކާރުގެ ދަރަންޏަށް ނެގޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިދިޔަ އަހަރު ދިން ހުއްދަ އިތުރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން  މަޖިލީހުގައި އެދިފައިވަނީ، ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން އެމްއެމްއޭއިން ސަރުކާރުގެ ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގޭ ލިމިޓަކީ އެވެރެޖް އާމްދަނީގެ އެއް ޕަސެންޓެވެ. އެއީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް 170 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އެ ގޮތަށް ނަގާ ދަރަންޏެއް 91 ދުވަސް ތެރޭގައި ސަރުކާރުން އެމްއެމްއޭއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ގާނޫނުގެ އެ މާއްދާގައި ބުނެ އެވެ.

ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެދުނީ 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެ ލިމިޓު މަތިކޮށް ދިނުމަށެވެ. އަދި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެ އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްވާގޮތަށް ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރުން އިސްތިސްނާ ކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދައަކަށެވެ.

ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން، މަޖިލީހަށް އެ އިސްތިސްނާ ކުރެވެނީ ގުދުރަތީ ނޫނީ އިގްތިސޯދީ ކާރިސާތަކުގެ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އެވެ. އެއާއެކު ސަރުކާރުގެ ސާފު އަގުލަބިއްޔަތު އޮންނަ މަޖިލީހުން އޭރު އެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ފިނޭންސުން އެދުނު ގޮތަށެވެ.

އޭރު ދިން މުއްދަތު އަންނަ މި މަހުގެ 26ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް