129 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަސް
އަސްކަރިއްޔާގެ މިއަހަރުގެ ޝިއާރުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ރައީސް ސާލިހުގެ ހަރުދަނާ ތަސައްވުރު: މިނިސްޓަރ
 
ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އެއްކިބާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވި
 
ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އާލަތްތައް ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްވެސް ވަނީ ބާއްވާފައި
ކ. މާލެ |
އަސްކަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފް

އަސްކަރިއްޔާގެ މިއަހަރުގެ ޝިއާރު ރަމްޒުކޮށްދެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ހަރުދަނާ ތަސައްވަރުކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

129 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ވަނީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ. މި ދުވަހާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޚިތާބެއްގައި ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކޮށް ދިވެހިންނަށް ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ އަމާން މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ސިފައިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒުކަމަށް ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ އަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުވެސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިފައިން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާ ކުރަމުންދާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ސިފައިން މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިއާރަކީ "ސިފައިންގެ ގާބިލުކަން، ގައުމުގެ އަމާންކަން" ކަމަށެވެ. މި ޝިއާރު ރަމްޒުކޮށްދެނީ ރައީސް ސާލިހުގެ ހަރުދަނާ ތަސައްވުރާއި ވިސްނުންފުޅުކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފް ހަރުދަނާކޮށް ގާނޫނުތައް އިސްލާހުކޮށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އާލަތްތައް ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ބޭރުގެ ގައުމުތަކާއެކު އެކިއެކި ފްރޭމްވާރކް އެގްރީމަންޓުތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް ހަދައި، ސިފައިންގެ ތަމްރީނުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް މިދަނީ ހޯދަމުން. ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ގާބިލުކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން އަދި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނާއި ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރޭގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމު ކުރުމަށް ކާމިޔާބު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރޭގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެކި ރޮނގުރޮނގުން ހޯދި ފުރުސަތުތަކުގައި ގައުމު ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ރަން ވަނަތަކާއި މެޑަލްތައް ސިފައިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމާމެދު ފަޚުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުުރުން ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އެއްކިބާކޮށް ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއެކު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ މަގު މިއަދު ފަހިކޮށްދީފައިވާކަން ގިނަ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ މާރިއާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ޝިއާރުވެސް އޭގެ ހަގީގީ މާނައިގައި ތަމްސީލު ކުރުމަށް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެވެސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޒުމު ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
21 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 16:07
ޔޫސުފް
މާރިޔާ ދައްކާ ވާހަކަ ދެއުޅިއެއްނުވާނެ. ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މާލެ ގޮނޑިތައް ގެއްލިގެން ދިޔައީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ހިކުމަތްތެރި ކަމުންނޭބުނީ. ވަޒީފާއަށްޓަކައި ކޮންމެ އެއްޗަކަށްވެސް އާދެ، އާދެ