raajjemv logo
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ
އޭސީސީގައި އެދުނު ކަންކަން ބަލައި ނިމުމުން ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވާނަން - ޕީޖީ ޝަމީމް
 
ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަންކަން ބަލައި ނިމުނީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ކޮޅެއްގައި ޖެއްސޭ ވަރަށް މައްސަލަ ގެންދެވޭނެ ކަމަށް
 
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރާކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް އިރެއްގައި ނޫޅެން
 
އަލުން މުރާޖައާ ކުރުމަށްފަހު، ދައުވާ ނުކުރުމަށް ކުރިން ޕީޖީން ނިންމި ނިންމުން ވަނީ ދަމަހައްޓާފައި
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
ކ. މާލެ |
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް - ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޝަމީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގަންނަން ހަވާލުކުރި ވެންޓިލޭޓަރުގެ މަސައްލައިގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފާހަގަ ކުރެވެނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން ބަލައި ނިމުމުން މި މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވާނެ ކަމަށް ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހެލްތުގެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރި ވެންޓިލޭޓަރުތަކާ ބެހޭ މައްސަލައިގައި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން، ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި އިތުރު މައުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެން، މައްސަލަ އަލުން މުރާޖައާ ކުރުމަށްފަހު، ދައުވާ ނުކުރުމަށް ކުރިން ޕީޖީން ނިންމި ނިންމުން ވަނީ ދަމަހައްޓާފައެވެ. ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީޖީ ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މީހަކު ކުށެއް ނުކުރާކަން ނުވަތަ މީހެއް ކުށެއްކޮށްފައި ނުވާކަން ސާބިތު ނުކޮށްދެވޭނެކަން އެނގިހުރެ ދައުވާއެއް ކުރުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރެވޭ ވަރުގެ މައްސަލައެއް އޮތް ނަމަ ދައުވާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް އިރެއްގައި ނޫޅެން. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ހެއްކެއް ނެތޭ. އުންސުރުތަކެއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި. ދެން އޭސީސީގައި ދަންނަވާފައިވާނެ ބައެއް ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގައުމީ މަސްލަހަތު އޮތް އަދި އާންމުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އޮތް މައްސަލައެއް. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން ތަހުގީގީ ނަޒަރަކުން މައްސަލަ ބެލުމަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަމަކީ ހެކި ވަޒަން ކުރުން،
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގެ ހައްސާސްކަމުން އާންމުކޮށް ބަލާ މިންވަރަށްވުރެ ގާތުން މި މައްސަލަ ބަލާފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން އަލުން މުރާޖަޢާ ވެސް ކޮށްފައިވާ އިރު، އެންމެ ފަހުން ބެލި ބެލުމުން ވެސް އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިގެން އޭސީސީގައި އެކަންކަން ބަލާފައި ފޮނުވައި ދިނުމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ.  

އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިހާރު ބެލޭ ކަންކަން ބެލުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ކޮޅެއްގައި ޖެއްސޭވަރަށް މައްސަލަ ގެންދެވޭނެ ކަމަށް. ދެން އޭސީސީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވޭ ތިމަންނަމެން އެ ފައިސާދިޔަ ގޮތެއް ބަލާފައި ނޯންނާނެ. ހަގީގަތުގައި ފައިސާ ދިޔަތަނަކާއި ދިޔަގޮތެއް ބެލުމަކީ ކުށަކާ ގުޅޭ ކަމެއް ނޫން. ނަމަވެސް އަދި ބެލެން އޮތްކަމެއް ނުބަލާ ދޫކޮށްލާކަށް ވެސް ނުވާނެ. އެކަންތައްތައް އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް ދަންނަވާފައިވާނެ އަދި މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަންތައްތައް ބެލުނީމަ އޭގެ ކޮންމެވެސް ނަތީޖާއަކާ ދިމާލަށް ދެވޭނެ ވަރަށް ނުވަތަ އާންމުންނަށް އޭގެ ނަތީޖާއަކާ ހިސާބަށް ދެވޭ ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ގެނެވޭނެ ކަމަށް،
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް

މި މައްސަލައިގައި އަދިވެސް ބުރަ ވެވެނީ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަބަކީ ޕީޖީ އޮފީހަކީ ތަހުގީގުކުރާ އިދާރާއަކަށް ނުވުމުން، ކޯޓުގައި ޕީޖީ އޮފީހުގެ ހޯދުންތަކުގެ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދައްކައިފި ނަމަ އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައަކަށް ވެސް ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭނީ ވަކި އިދާރާއަކުން ކަމާއި ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނީ ވަކި އިދާރާއަކުން ކަމަށްވުމުން ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމަ އުންމީދުކުރަނީ އެކަން ކޮޅެއްގައި ޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހުން ހޯދި ހޯދުންތަކުން އެބަފެނެޔޭ އިތުރަށް ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. އަދި ޖަވާބުލިބެންޖެހޭ ސުވާލުތަކެއް އެބަހުރި. އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ހޯދަން ތަހުގީގުކުރުމުން އެނގޭނީ އެއީ ކިހިނެއް ވެފައި އޮތް ކަމެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލާ ބެލުމަށް ގޯސް ކަންތައްތަކެއް އުޅޭހެން ހީވޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ތަހުގީގުކުރަން ދަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ. އެ ކަންތައްތައް ބެލުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ މިކަމުގައި ވެފައި އޮތްގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވެގެންދާނެ ހެން،
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް

ޝަމީމް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވީ، އޭސީސީއާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި ތަހުގީގުގައި، މިހާތަނަށް، އެ ފައިސާ ޖަމާވެފައި ވަނީ ކޮންކޮން އެކައުންޓްތަކަކަށް ކަމެއް، ނުވަތަ އެފައިސާ ލިބިފައިވަނީ ކާކަށް ކަމެއް އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އޭސީސީން ފޮނުވި، ސިޓީގައި ވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭސީސީން ފަހުން ފޮނުވި ރިޕޯޓުގައި، އެކައުންޓުތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް، ތުހުމަތު ކުރާ މިންވަރަށް، އެ އެކައުންޓުތަކަށް ފައިސާ ޖަމާވެފައިވާކަން ތަހުގީގަށް އެނގިފައި ނުވާކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ފައިސާއާއި އެކައުންޓުތަކަށް ވަދެފައިހުރި ފައިސާއާ ގުޅުމެއް ހުރިކަން ތަހުގީގަށް އެނގިފައި ނުވާކަމަށް، އޭސީސީން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށް ޝަމީމް ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ދުބާއީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ އެކު 75 ވެންޓިލޭޓަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވާއިރު، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 15 ވެންޓިލޭޓަރެވެ. އެ އެއްބަސްވުން ހެދި އިރު އެއްވެސް ގެރެންޓީއަކާ ނުލާ އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ އެޑްވާންސަށް 30.91 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް