raajjemv logo
ނުހައްގުން މުއްސަނދިކަން ހޯދުން
ނުހައްގުން މުއްސަނދިކަން ހޯދުން ކުށަކަށް ހެދިއްޖެ، ކަނޑުގައި އެޅި ރޮނގަކަށް ވެގެން ނުވާނެ
 
އެންމެންވެސް ފާހަގަ ކުރަނީ މިބިލަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި ބިލެއް ކަމަށް
 
ބިލު ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 50 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
 
މިއީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި ބިލެއް
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކ. މާލެ |
ނުހައްގުން މުއްސަނދިކަން ހޯދުން ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް ވަނީ އިސްލާހު ގެނެސްފައި - މިއީ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ ބިލެއް
ގޫގުލް

ނުހައްގުން މުއްސަނދިކަން ހޯދުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މުޅި ބިލުގެ ބޭނުމެއް ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ބަދަލުވެ ޒަމާނީވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްކުށަކީ ޒަމާނާ ނުބައްދަލު ކުށްތަކެއް ކަމުގައި ވާތީ އެފަދަ ކުށްތައް މިހާރަށް ފެތޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ހިމެނުމެވެ.

ބަންޑާރަނާއިބުގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު އިސްލާހެކެވެ. ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ކުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަނުކުރެވި ވަނިކޮށް މަޖިލީހުގެ އުމުރު ހަމަވުމާއެކު މަސައްކަތްވެސް ނިމުމަކަށް އައީއެވެ. އޭގެ ފަހުން 19 ވަނަ މަޖިލީހަށް އެ ބިލު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އެހެން ކުށްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތުން އަލުން އެކުލަވާލުމަށް ނިންމީ ކަމަށް ބަންޑާރަނާއިބުގެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އެތައް ބަހުސްތަކާއި އިސްލާހުތަކަށްފަހު ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 50 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބިލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރިއިރު ގެނައި ބަދަލުތަކާއި އެ ރިޕޯޓަށް ވެސް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކާ އެކުގައެވެ. މި އިސްލާހާއެކު ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި އިތުރު ކުށްތަކެއް ހިމެނުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްވެގެން ގޮސްފައެވެ. ނުހައްގުން މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ކުށާއި ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ނުފޫޒުން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށާއި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށާއި ބޭރު ދައުލަތެއްގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ކުށް ހިމެނުމަށްވެސް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

މި ބިލާއެކު އާންމުންގެ ޝުއޫރުތައްވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ދިޔައީ ބަންޑުން ވަމުންނެވެ. ޖުމުލަކޮށް އެންމެންވެސް ފާހަގަ ކުރަމުންދިޔައީ މިއީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި ބިލެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނާއި ނުހައްގުން މުއްސަނދިކަން ހޯދުމާއި އަލަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެފަދަ ކުށްތައް ތަހުގީގުކޮށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަދަބު ދެވިގެންދާނެތޯ މިއީ ގިނަ ބަޔަކު އުފައްދާ ސުވާލެކެވެ. މިހާރުވެސް މިފަދަ މުއައްސަސާތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު މުޅިންހެން އޮތީ ގެއްލިފައެވެ. މައްސަލަތައް ފުނިޖެހެމުންދާއިރުވެސް އެކަމުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ނުދެވޭ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތެވެ.

މި ބިލަކީ ނުހަނު މުހިއްމު ބިލެއްކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. ނުހައްގުން މުއްސަނދިކަން ހޯދުން ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެންނައިރު މުއައްސަސާތައްވެސް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވާން އެބަ ޖެހެއެވެ. އެހެންނޫނީ މި ބިލުވެސް ވެގެންދާނީ ކަނޑުގައި އަޅާ ރޮނގަކަށެވެ. ކުޑަ ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފުހެވި ބޭކާރުވެގެންދާ އަދި އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނުނިކުންނަ އެއްޗަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 09:31
ގުއިއްޒު
އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ވައްކަންކޮށްކޮށް ޖީބުތައް ފުރި އަންބޮޑި ފުރި ބަންޑުންވަންދެން ވައްކަންކުރޭ. ތި އެއްޗެއް ހެދިޔަސް ނަތީޖާއެއް ނުޖފެންނާނެ. ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ވަޒީފައަކަށް މަސައްކަތް ފަށަނީ ވައްކަން ކޮށްގެންތިބެ. ދެން ކޮން ހައްގެއް ނުހައްގެއް ކިޔާކަށް. އެންމެވެސް ކިޔާ ސަރުކާރުތައް އުފައްދަނީ ވައްކަންކުރާށޭ. ވައްކަންކޮށްގެން ލިބޭ ފައިސާ ބަހާނަމޭ. މީގެ 50 އަހަރު ކުރިންވެސް ކުރީ ވައްކަން. ތިހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ހަދައިގެން މިހާރުވެސް ކުރަނީ ވައްކަން.