ރައީސް ސާލިހުގެ ޖަވާބު
ރައީސްގެ ޖަވާބު ނަޝީދަށް: ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން
 
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ކ. މާލެ |
ރައީސް ޞާލިހާއި، ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި މެސެޖަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަވާބު ދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ، މިހާރު އަމަލު އަމަލުކުރަމުންދާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އަމަލުކުރަމުންދާ ނިޒާމަކަށް ވާތީ، އެ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ކަަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދުގެ މެސެޖުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނުބާއްވައި، އެ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ވެެރިކަން ކުރާ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމަށް ވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އަދި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ކުރިމަތިލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ބޭފުޅަކަށް ހަދަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި އެއްފަރާތެއްގައި ހުންނަވަން އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި މެސެޖުގައިވެއެވެ. އަދި ބޭނުންފުޅުވަނީ ބޮޑުވަޒީރަށްވެ ގައުމު ހިންގުމުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހުންނަވަން ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ހިންގުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ގަބޫލުކުރައްވާއިރު، މިހާރު އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ރައީސް ސާލިހާ މަޝްވާރާކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެކިފަހަރުމަތިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ސާލިހަށް ފޮނުއްވި މި މެސެޖް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކެބިނެޓުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނަށާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ވެސް ފޮނުއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް