އެޗްޑީސީ
ހުޅުމާލޭގައި ފައިބަރނެޓްވޯކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެޗްޑީސީ ކުރިއަށް
 
ނެޓްވޯކްތައް ގާއިމްކުރަން ބޮޑެތި ޚަރަދު ހިނގާ
ސިމާހާ ނަސީމް
ކ. މާލެ |
ފައިބަރނެޓްވޯކެއް ހުޅުމާލެގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން

ފައިބަރނެޓްވޯކެއް ހުޅުމާލެގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަގެންދާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގިނަގައުމުތަކުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ޓެލެކޮމް ވިއުގަތަކަކީ ދުރު މުސްތަގުބަލަށް ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ވިއުގަ ތަކެކެވެ. މިއީ ރާއްޖެގައި މުުޅިން އަލަށް ތާއާރަފްވެގެންދާ ކޮންސެޕްޓެކެވެ.

މިފަދަ ނެޓްވޯރކްތަކަށް ކިޔާ އުޅޭނަމަކީ އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯރކް ނުވަތަ މުނިސިޕަލް ނެޓްވޯރކެވެ. ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކާއި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުންވެސް މިފަދަ ނެޓްވޯރކްތައް ބޭނުންކުރަމުން ދެއެވެ.  

ނެޓްވޯކްތައް ބިނާކުރަން ބޮޑެތި ޚަރަދު ހިނގައެވެ. ސަބަބަކީ ނެޓްވޯކްތައް ބިނާކުރެވެނީ ގިނަފަހަރަށް ބިމުގެ އަޑީގައި ކަމަށްވެފައި ކޭބަލްތައް އެޅުމުގެ ކުރިން ވަކި ހޮޅިލައިނެއް ނުވަތަ ޑަކްޓް ނެޓްވޯކެއް އަޅަންޖެހުމެވެ. ރާއްޖޭގެ މަގުތައް ކުދިވެފައި މަގުގެ ދެފާރާތަކީވެސް އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުުރަންޖެހޭ މަގުތަކެކެވެ. ޖާގައިގެ ދަތިކަމަކީވެސް މި މަސައްކަތަށް އިތުރު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމެކެވެ.

ނެޓްވޯރކް ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭނުންކުރެވޭ އާލާތްތައްވެސް އަގުބޮޑުވެފައި މިމަސައްކަތަކީ ތަޖުރިބާހުރި މީހުން ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކަށްވުމީވެސް ގޮންޖެހުންތައް އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދާސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިހުރިހާ ސަބަބުތަކާއި ހެދި ފައިބަރ ކޭބަލް ނެޓްވޯރކަކީ އިންތިހާއަށް އަގުބޮޑު އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް ރިކަވަރ ކުރަން ގިނަދުވަސްތަކެއް ނަގާ މަސައްކަތެކެވެ. މިހުރިހާ ކަމަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެޗްޑިސީން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމު ކުރަމުން އަންނަ ފައިބަރ ނެޓްވޯކަކީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކަން ހޯދައިދިނުމާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުކުޑަކުރަން ބާރުއަޅައިދޭނެ މުހިއްމު ބިންގަލެކެވެ.

މި ނެޓްވޯރކް ގާއިމް ކުރަނީ އެޗްޑީސީގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައެވެ. ނެޓްވޯރކްގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީވެސް އެކުންފުނީގެ ވަކި ޚާއްސަ ޔުނިޓަކުންނެވެ.

ެއެޗްޑީސީ - ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

މިފަދަ ބޭނުންތަކަށް މަގު ކޮނުން ހުއްޓުވި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވަކި ނެޓްވޯކެއް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްނެޓްވޯކެއްގައި ގިނަބަޔަކަށް އެއްފަހަރާ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަގު މިނެޓްވާރކުން ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ. ތަފާތު ގިނަގުނަ ލުއިފަސޭހަތަކާއި އެހެނިހެން ފައިދާތަކެއްވެސް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް އަލަށް މާކެޓަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މިނެޓްވޯރކް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމަކީ މުވާސަލާތާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުވެ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ އައު ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް