އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން ސިޔާސީކުރުން
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ނަން ކިލަނބުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާކަށް ނުވޭތޯއެވެ؟
 
ޕާޕާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް މި ބީދައިން ވާހަކަ ދައްކަވާފައި
 
އެ ވާހަކަތައް އެންމެ ފަހުން އަސްކަރިއްޔާއިން ވެސް މި ވަނީ ދޮގުކޮށްފައި
 
އުތުރުތިލަފަޅަށް ދާނަމަ، އިންޑިއާ މީހުންގެ ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވި
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކ. މާލެ |
ސިފައިންގެ ބަޑި ގުދަނުގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަހުމަދު ފަޔާޒު އަލީ ރިޒާ (ޕާޕާ)
ސަން އޮންލައިން

ދައްކަން މި އުޅެނީ ތަފާތު ގިނަ އަޚުލާގީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 2015 ޑިސެންބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ސިފައިންގެ ކާނަލެއްގެ މަގާމުން ކެޕްޓަނެއްގެ މަގާމަށް ޑިމޯޓްކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެއީ ފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 19 ވަނަ ދުވަހު ކެޕްޓަނެއްގެ މަގާމުން ލެފްޓިނަންޓެއްގެ މަގާމަށް ޑިމޯޓްކޮށް، އަދި އޭގެ ފަހުން "ޑިސްއޮނަރަބަލް ޑިސްޗާޖް" އެއްގައި ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހެއް ވެސް މެއެވެ. ދައްކަން މި އުޅެނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ނަން ކިލަނބުކުރުމަށް ސިފައިންގެ ބަޑި ގުދަނުގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަހުމަދު ފަޔާޒު އަލީ ރިޒާ (ޕާޕާ) ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތުގެ ވާހަކައެވެ. ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ވާހަކަތަކުގެ ވާހަކައެވެ.

ދާދި ފަހުން ޓީވީ ޗެނަލްއަކަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޕާޕާ ވަނީ އަނެއްކާވެސް އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ކޯސްޓްގާޑް ބަނދަރަކާއި ސަރވިސް ޑޮކްޔާޑެއް ތަރައްގީކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އަމިއްލަފުޅަށް މިއީ "ޔޯލަ ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް ނޫނޭ" ވިދާޅުވަމުން ޕާޕާ ވަނީ އެގޮތުން އުތުރުތިލަފަޅަށް ދާނަމަ، އިންޑިއާ މީހުންގެ ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާފައެވެ. ނުވިތާކަށް ހަނިމާދޫގައި ހުންނަ ގްރައުންޑް މެނޭޖަރު ހަނިމާދޫއަށް ވަނުމަށް ވެސް އިންޑިއާ މީހެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭކަމަށް ޕާޕާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތައް އެންމެ ފަހުން އަސްކަރިއްޔާއިން ވެސް މި ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ. އެވާހަކަ ދޮގުކޮށް އެމްއެންޑީއެފުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އުތުރުތިލަފަޅަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ މުވައްޒަފުން ތިބޭ ތަނެއް ކަމަށެވެ. އެތަނަށް އަރައިފޭބުމަށް ބޭނުން ވަނީ ހަމައެކަނި އެމްއެންޑީއެފްގެ ހުއްދަ ކަމަށާއި ހދ. ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓްގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބަލަހައްޓާ ސަރަޙައްދަށް އަރައި ފޭބުމަށް ވެސް ބޭނުންވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ހުއްދަކަން ވަނީ ސާފު ކޮށްދީފައެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހިންގަނީ އިންޑިޔާ އެމްބަސީން ބުނާ ގޮތަށް ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައި ޕާޕާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް މި ބީދައިން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. މުޅިން ވެސް ފެންނަމުން މި ދަނީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޝައްކާއި ވަހުމު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ މަންޒަރެވެ. ފެންނަމުންދަނީ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުތަކާ ގުޅުވައިގެން ޤައުމު ހަލަބޮލިވާ ޒާތުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާ މަންޒަރެވެ. ވަނީވެސް އެހެންތާއެވެ. އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ކޯސްޓްގާޑް ބަނދަރަކާއި ސަރވިސް ޑޮކްޔާޑެއް ތަރައްގީކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި އެ އެއްބަސްވުން އިތުރަށް ސިޔާސީކޮށް، ޤައުމު ހަލަބޮލި ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މީގެ ކުރިން ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ވެސް ހިޔާލު ތަފާތު ވެފައިވާ މި މައްސަލަ ހޫނުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވެސް ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. އުތުރު ތިލަފަޅާ ގުޅޭ މި މައުލޫމާތު ރާއްޖެއެމްވީއާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ އެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މެމްބަރެކެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މާލެއަތޮޅު އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންޑިޔާގެ އެހީގައި "ސިފަވަރު" ގެ ނަމުގައި ގާއިމުކުރާ ކޯސްޓްގާޑް ބަނދަރާއި ސާރވިސް ޑޮކްޔާޑުގައި ބޭރުގެ އަސްކަރީ އެއްވެސް ބަޔަކު ނުތިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސިފައިން ވެސް ވަނީ ދީފައެވެ. ދިވެހި ސިފައިން ބުނެފައިވަނީ މި ބަނދަރުގައި ތިބޭނީ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި މުވައްޒަފުން ކަމުގައެވެ. މި ބަނދަރަކީ ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދުތައް ބަނދަރުކޮށް މަރާމާތުކުރުމަށް ހަދާ ތަނެއްކަމަށާއި ބޭރުގެ އަސްކަރީ އެއްވެސް ބަޔަކު ގާއިމުވެގެން ނުތިބޭނެކަން ވެސް ސިފައިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޯސްޓްގާޑް ބަނދަރާއި ޑޮކްޔާޑަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތަށްފަހު، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ސޮއިކުރެވުނު ޑިފެންސް އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ވީއިރު، މި އެއްބަސްވުމުގެ ވާހަކަ ދައްކައި، ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާމެދު ނުރަނގަޅު ތަސައްވުރެއް އުފެއްދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ޖެހެއެވެ. އެކަމަށް މާ ލަސް ވެސް ވެއްޖެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
18 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 15:02
ހަސަން ކޮއި
މަ ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ.މިވާހަކަ ލިޔުނު އިރު އަހުމަދު ފަޔާޒު އަލީ ރިޒާ (ޕާޕާ) ގެ ބަހެއް މި ޚަބަރުގަ ނެތީމައެއް ނޫނެވެ.އަދި ކިއެއްތަ.މިއީ ވަކިކަމެއް ދިފާޢުކުރުމަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގައި އެވާހަކަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވާހަކަ ނެތީމަ ވެސް ނޫނެވެ.ކިތަންމެ ޑިސް އޮނަރަބްލް ކޮށް ވަކި ކުރިޔަސް ނޫސްވެރިކަމުގެ އެންމެ އަސާސީ މިންގަނޑުން މިލިޔުން ކެޓީމަ މަހަމަ އަންތަރީސްވަނީއެވެ.