ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 12:39
ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުންގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް ޖަހައިފި
ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުންގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް ޖަހައިފި
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުންގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް ޖަހައިފި
ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވިކަމަށް ބުނާ އަންހެން މީހާއަކީ ވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތް މީހެއް
ބަންދުކުރި ދެމީހުންނަކީ ވެސް ކުށުގެ އެކި ރެކޯޑް އޮންނަ ދެ މީހުން
އެމީހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވަނީ މާރާމާރީއާއި، ކިޑްނެޕްކުރުމާއި ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށް
މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުމުރުން 18 އަހަރާއި 23 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުންގެ ބަންދަށް 5 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަހައިފިއެވެ.

މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުމުރުން 18 އަހަރާއި 23 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ދެ މީހުން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ފަސް ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން އަމުރުކުރީ އެ މީހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގުޅުވާލެވޭ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާތީ މުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައެވެ. އެމީހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވަނީ މާރާމާރީއާއި، ކިޑްނެޕްކުރުމާއި ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށެވެ.

އެ ދެމީހުންނަކީ ވެސް ކުށުގެ އެކި ރެކޯޑް އޮންނަ މީހުންކަމަށް ކޯޓުއަމުރުގައިވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވިކަމަށް ބުނާ އަންހެން މީހާއަކީ ވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތް މީހެއްކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މާފަންނު ލެމަންގްރާސް މަގުން އަންހެނެއްގެ ކޮނޑާއި، ފައިގައި ދެ ފިރިހެނުން ހިފައި އުފުއްލާލައިގެން ކައިރީގައި އޮތް ގޯޅިގަނޑަކަށް ވެއްދިތަން ބަޔަކަށް ފެނުނުކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެ ދެމީހުން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، މަގުމަތިން ކަމަށްވިޔަސް އެއީ އަންހެން މީހާ ގަދަކަމުން އޭނާގެ ނުރުހުމުގައި ގެއަށް ވައްދަން އުޅުނު ތަންކަމަށްވާތީ، އެއީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ އަމަލު ތަންފީޒުކުރަންފެށިތަން ކަމަށްވާތީ އެދެމީހުން ވެސް ހައްޔަރުކުރީ ކުށުގެ ވެށިންކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
- ކޮމެންޓް