ކޮރޯނާވައިރަސް މިއުޓޭޓްވުން
ކޮރޯނާވައިރަސް މިއުޓޭޓްވުން އަދި ހުއްޓޭކަށް ނެތް!
 
ވޭރިއަންޓްތަކުން އިތުރު އައު މިއުޓޭޝަންތަކަށް ޖާގަ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު
 
ވައިރަސް މިއުޓޭޓްވަމުން ދާނަމަ ވެކްސިނާކު ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ގެއްލިގެންދާނެ
 
ވައިރަހުގެ ހަގީގީ ކުލަތައް ނެރެ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ވަކި ހިއްޕާލަން އަހަރުތަކެއް ނަގާނެ
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
ކޮރޯނާވައިރަސް މިއުޓޭޓްވުން

2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔެ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އަންނަ އިރު މި ވައިރަސް މިއުޓޭޓް ވަމުން އަންނަ ގޮތް އަދިވެސް ދެނެގަނެވިފައި ނުވެއެވެ. ވައިރަހުގެ ނުރައްކަލާމެދު ސަމާލުވެތިބުމަށް ސައިންސްވެރިން އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އިވެލިއުޝަނަރީ ރޫޓް ނިމުމަކަށް އަންނަނީއޭ ބުނަން ކެރޭނީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ މީހަކަށެވެ. ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުން އަދި މިތަޖުރިބާ ކުރެވެނީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހަޔާތުގެ ކުރީ ކޮޅެވެ. ވައިރަހަށް އޭގެ ހަގީގީ ކުލަތައް ނެރެ އިންސާނީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ވަކި ހިއްޕާލަން އެތައް އަހަރެއް ނަގާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ.

ސައިންސްވެރިންގެ ވާހަކަތައް މިގޮތަށް ބައްޓަންވާން ފަށާފައި ވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ މުޅިން އައު ވޭރިއަންޓެއް އިންޑިއާއިން ފެނިފައިވަނިކޮށެވެ. އައު ވޭރިއަންޓާކު އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ކޭސްތައް ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ. އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ވޭރިއަންޓް ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށްވެސް މާހިރުން ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާއިން ފެނުނު އައު ވޭރިއަންޓުގައި ދެ މިއުޓޭޝަނެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ސައިންވެރިން ބުނާއިރު، މި ވޭރިއަންޓަށް މިހާރު އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންތަކުން ކުރާ އަސަރު ކުޑަ ކަމަށްވެސް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. ވެކްސިނުން ކުރާ އަސަރު ކުޑަކަން ސީދާ ހާމަވެފައި ނެތަސް، ވައިރަސް މިއުޓޭޓް ވަމުން އަންނަ ހަލުިވިމިނަށާއި މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ އައު ވޭރިއަންޓްތައް ކަމަށްވާ ސައުތު އެފްރިކާގެ ވޭރިއަަންޓާއި ޔޫކޭގެ ވޭރިއަންޓަށް މިހާރުގެ ވެކްސިންތަކުުން ކުރާ އަސަރު ކުޑަވުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސައިންސްވެރިން ދަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މިގޮތަށް ވައިރަސް މިއުޓޭޓްވަމުން ދާނަމަ ވެކްސިނާކު ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް މިއުޓޭޓްވަމުންގޮސް، އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ސެލްތަކުގެ ސްޕައިކް ޕްރޮޓީންސަށް އަސަރުކުރަން ފަށާފާނެތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ސައިންސްވެރިން އަންނަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. މިގޮތަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އަންނަނީ، މިހާތަނަށް އުފައްދާފައިވާ ކާމިޔާބު ވެކްސިންތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ ސްޕައިކް ޕްރޮޓީންސް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށްވާތީއެވެ.

ވެކްސިން ޖެހުމުން ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމުން ވައިރަހާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން ފަށާ ތަފާތު ގޮތްތައް ސައިންސްވެރިން ދެނެގަނެފައިވާއިރު، އަލަށް ފެނިފައިވާ ވެކްސިންގެ ވޭރިއަންޓްތައް ދެނެގަންނަން ދިފާއީ ނިޒާމަށް އުދަގޫވެ އެއާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިނަށް ހަނގުރާމަ ނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ބިރު ސައިންސްވެރިން ދަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްޕައިކް ޕްރޮޓީންސަށް ވައިރަހުގެ އައު ވޭރިއަންޓްތަކުުން ކުރާ އަސަރުގެ އިތުުރުން، މި ވޭރިއަންޓްތަކުން އިތުރު އައު މިއުޓޭޝަންތަކަށް ޖާގަ ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ފާހަގަކުރެއެވެ. މިގޮތަށް ވާ މިއުޓޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ސައިންސްވެރިންނަށް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިނުވާ ކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ. ވައިރަސް މިގޮތަށް މިއުޓޭޓްވަމުން ގޮސް ވައިރަހުން ކުރާނެ އަސަރު ފަސޭހައިން ދެނެނުގަނެވޭނެ ހިސާބަށް ދިއުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވެސް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެފަހުން އިންޑިއާއިން ފެނުނު އައު ވޭރިއަންޓަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު އިރު، އެ ވޭރިއަންޓް އުޅޭތާ ގާތްގަނޑަކަށް 12 މަސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި މިފަދަ އެހެން ވޭރިއަންޓެއް ފެނުމުންވެސް މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ލިބުމަށް ހަމަ މިމުއްދަތު ނަގާނެ ކަމަށް މާހިރުން ބުނެއެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުމެއް ނެތި މިއުޓޭޓް ވުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެވެސް އިރަކުން މިއުޓޭޓްވުން ހުއްޓޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކޮންއިރަކުންކަން ބުނަން ސައިންވެރިންނަކަށްވެސް އަދި ނޭނގެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް