ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 21:26
މިޔަރަކާއި މަޑިއެއް
މިޔަރަކާއި މަޑިއެއް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
މިޔަރު މަސްވެރިކަން
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފި
 
މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުތައް ޕެޓްރޯލްކުރުން ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފައި
 
މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް މިހާރުވެސް އަޅާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނޭ
 
ފަހަކަށް އައިސް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަންކުރުން ވަނީ އިތުރުވެފައި

ގަވައިދާއި ހިލާފަށް މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަދެ، މިޔަރު ބާނާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ(އީޕީއޭ) އިން ދީފިއެވެ.

އީޕީއޭއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ހިފުމާއި، ބޭނުމާއި، ނެގުމާއި، މެރުން މަނާ ބާވަތްތައް ހިފާކަމުގެޝަކުވާ އެ އެޖެންސީއަށް ލިބެމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަރިއަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން، ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބޭނުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ބޭނުމަށާއި ހިފުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ބާނާފައިހުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް ފެނިފައިވާކަމަށް އީޕީއޭއިން ބުންޏެވެ. ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުތަކަކީ އެ ސަރަހައްދުގެ ދިރުންތަކާއި މާހައުލުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއިއެކު އެސަރަހައްދުގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއެކު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުތަކެކެވެ.

Advertisement

އެފަދަ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށާއި އިގްތިސާދަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިދޭ ކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި އަދި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން، ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަނާކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތައް ހިފަމުންދާކަމަށާއި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަމަށް އީޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާ ކުރީ 2010 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއާއެކު މިޔަރުގެ އުރަހަ ފަދަ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓު ކުރުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މިޔަރު މަސްވެރިކަން ކުރުމާއި، މިޔަރުމަހާއި އުރަހަ ޕްރޮސެސް ކުރުން، ރާއްޖޭގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ، ވަގަށް ކުރާ މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް މިހާރުވެސް އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. މިޔަރު ބޭނުމާއި، ޕްރޮސެސްކުރުމާއި، އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ ކަޅު ބާޒާރެއް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުން ދާކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ޚާއްސަކޮށް މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާކަމަށް ބެލެވޭ ސަރަހައްދުތައް ޕެޓްރޯލް ކުރުން، ފުލުހުންނާއި ކޯސްޓްގާޑު ސިފައިންގެ ފަރާތުން ވަރުގަދަ ކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް