ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 04:59
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)- ބީއެމްއެލްއިން ގެންދަނީ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުންވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)- ބީއެމްއެލްއިން ގެންދަނީ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުންވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލްގެ އެހީ އާރކްއަށް
އާރކްއަށް އެހީވުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި
 
މި ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ އެޖަމިއްޔާއިން ހިންގާ އާކް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމަށް
 
2020 ވަނަ އަހަރުވެސް މި ބޭންކުން ވަނީ އާރކްއަށް އެހީވެދީފައި
 
މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ 70 އާއިލާއެއްގެ 150 ކުދިންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ދޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މުޖުތަމައަށް ދެމުންދާ މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާރކް) އަށް 100،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ، މި ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ އެޖަމިއްޔާއިން ހިންގާ އާކް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމަށް ކަމަށެވެ. އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ކުދިންނަށް މި ރަމަޟާން މަހު އެހީތެރިވުމުގެ މަޤްސަދުގައި ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންނާއި، އެކުދިންގެ އާއިލާތަކަށް އަސާސީ ކާބޯތަކެތިވެސް ގެންދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިފަހަރު ބޭންކުން ހަދިޔާކުރި ފައިސާއިން މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ 70 އާއިލާއެއްގެ 150 ކުދިންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުވެސް ބޭންކުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް އާކް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމަށް 200،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މި އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 14 ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ 300 އާއިލާއެއްގެ 587 ކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ގެންދަނީ އެ ބޭންކުގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުންވެސް ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް