ރަަމަޟާން 1442
ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ
 
އިސްލާމީ ނޫރުން މިދުނިޔެ އުޖާލާ ކުރެވެން ފެއްޓެވުނު މައްސަރު
 
މިއީ އެންމެ މާތް މައްސަރު އަދި ޤުރުއާނުގެ މައްސަރު
ޝެއިޚް ހުސެއިން ރަޝީދު އަހުމަދު
ކ. މާލެ |
މިސްކިތެއްގައި މީހަކު ނަމާދުކޮށް ދުޢާ ކުރަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަރުޙަބާއެވެ! ގިނަގުނަ މަރްޙަބާއެވެ! ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާއެވެ. އެމައްސަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާތަށް ހެވާއި ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތާއިގެން އަތުވެއްޖެއެވެ. 

މިއީ އެންމެ މާތް މައްސަރެވެ. ޤުރުއާނުގެ މައްސަރެވެ. ﷲގެ ކަލާމްފުޅު އެއްވަނަ އުޑާ ޙަވާލުވެވުނު މައްސަރެވެ. ﷲގެ ކަލާމްފުޅުން ފުރަތަމަ ބަސްފުޅު މިއުއްމަތަށް ބާވައިލެއްވުނު މައްސަރެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާއާ އެންމެ ބޮޑު އަމާނާތް ޙަވާލު ކުރެއްވުމާއެކު އެކަލޭގެފާނުންގެ ކޮނޑުފުޅުގައި ރަސޫލުކަމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އެޅުއްވުނު މަައްސަރެވެ. އިސްލާމީ ނޫރުން މިދުނިޔެ އުޖާލާ ކުރެވެން ފެއްޓެވުނު މައްސަރެވެ. 

މިމައްސަަރުގެ މާތްކަން ޙާޞިލު ނުކޮށްފި މީހާއަށް ދެދުނިޔެއިން ގެއްލުމާއި ހަލާކުހުރިކަން ލޮބުވެތި މާތް ނަބިއްޔާ ވަނީ އަންގަވައި އެކަމަށް ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަށްވާފައެވެ. 

މާތް ﷲގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައި އައިސްފައި ވަނީ މިފަދައިންނެވެ. " ރަމަޟާން މަހަކީ، އެމަހެއްގައި މާތް ﷲ ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވި މަހެވެ. އެޤުރުއާނަކީ މީސްތަކުންނަށް ހުރި ތެދުމަގެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ޙައްޤާއި ބާޠިލު ވަކިކޮށްދެނިވި ހެކިތަކެއް އޭގައި ލައްވާފައި ވެއެވެ. ވުމާއެކު ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެ މައްސަރުގައި ދިރިހުރެއްޖެމީހާ ދަންނާށެވެ! ފަހެ އޭނާ އެ މަހުގެ ރޯދަ ހިފާށެވެ. އެހެނަސް ބަލިވެއުޅޭ މީހާ ނުވަތަ ދަތުރެއްގެ މަތީގައިވާ މީހާއަށް އެދުވަސްތަކުގައި ރޯދަ ނުހިފައި ހުރެވިދާނެއެވެ. އޭނާއަށް ވާޖިބުގެވެގެން ވަނީ އެހެން ދުވަސްތަކެއްގައި ރޯދަ ހިފައި، ޢަދަދު ހަމަކުރުމެވެ. އަދި ދަންނާށެވެ. ﷲ އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ލުއިފަސޭހަގޮތް ކުރިމަތި ކުރެއްވުމެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް އެއިލާހު ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ދަތިއުނދަގޫގޮތްތައް ލިބުމަކަށް އެދިވޮޑި ނުގަންނަވައެވެ. ވުމާއެކު ތިޔަބައިމީހުން އެ މައްސަރުގައި ރޯދައިގެ ޢަދަދު ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވިތީ މަތިވެރި މާތް ﷲގެ ކިބުރިޔާވަންތަކަން ބަޔާންކޮށް ތަކްބީރު ކިޔައިއުޅޭށެވެ. އަދިއެއިލާހަށް ޝުކުރުވެރިވެ އުޅޭށެވެ." (ބަޤަރާ: 185)

މިމަތިވެރި ބޮޑު ނިޢުމަތް ﷲގެ ޙަޟުރަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވީތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ގިނަގިނައިން ﷲ ޝުކުރު އަދާކޮށް އުޅުމެވެ. އެކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުންނާއި ޤުރުއާނުގެ ޙައްޤުގައި މިމައްސަރުގެ މާތްކަމުގެ ޙައްޤުގައި، އަޅުގަނޑުމެން އެއިލާހަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންގެވީ މުޅި މިމައްސަރުގައި ރޯދަ ހިފައިގެން ތިބުމަށެވެ. ނުކައި ނުބޮއި ތިބުމެވެ. ހިތާއި ދުލާއި ހަށިގަނޑުގެ އެންމެހައި ގުނަވަންތައް ހަޑިހުތުރު ކަންކަމުންނާއި ބަސްތަކުން ދުރުހެލިކޮށް ތިމާމެންގެ ހަށިގަނޑު ސަލާމަތްކޮށް ގެން ތިބުމެވެ. 

މިގޮތުން އިލާހީ ޙުކުމްފުޅު އައިސްފައިވަނީ މިރޯދައަކީ މުސްލިމު އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް އޮތް ފަރުޟެއްގެ ގޮތުގައި ލެއްވުމެވެ. އިލާހީ ކަލާމްފުޅުގައި ރޯދައާމެދު މިފަދައިން އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. " އޭ މުސްލިމުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް މާތް ﷲ ރޯދަމަހުގެ ރޯދަ ފަރުޟު ކުރައްވައިފިއެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެނަބިއްޔުންގެ އުއްމަތްތަކަށް ވެސް ފަރުޟު ކުރެއްވި ފަދައިންނެވެ. ދަންނާށެވެ! މިގޮތުގެ މަތިން ތަޤުވާވެރި ވެވޭތޯ ބަލާށެވެ." (ބަޤަރާ: 183)

ރޯދައިގެ އެންމެ މުހިއްމު ޢަމަލަކީ މީހާ ތިމާގެ ހަށިގަނޑާއި ދުލާއި އެންމެހައި ގުނަންތަކެއް ﷲ ރުހިވޮޑިގެން ނުވާ އެންމެހައި ކަންކަމަކުން ދުރުހިލި ކޮށްގެން ހުރުމެވެ. އެއާއެކު ފަރުޖު ލީއްސުރެން ފެށިގެން އިރުއޮއްސެންދެން ކެއުމާއި ބުއިމުން އެއްކިބާވެ ހުރުމެވެ. ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ނިއުޓްރޭޝަން ފޯރުކޮށްދެނިވި އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޯރުވިޔަނުދީ ހުރުމެވެ. ރޯދަ ފަށަންވާނީ ނިޔަތާއި ލައިގެންނެވެ. އެއީ އެއްވެސް އަޅުކަމެއް ނިޔަތަކާ ނުލައި ޤަބޫލު ނުކުރަށްވާތީއެވެ. އަދި ނިޔަތްނެތި އަޅުކަން އަޅުކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ރޯދަައަކީވެސް މުސްތަޤިއްލު ވަކި އަޅުކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެ ރޯދަައަކަށް ވަކިން ނިޔަތް ގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ނިޔަތް ގަންނާނީ ހިތުންނެވެ. ތިމާގެ ހިތުގައި އޮތް އެއްޗެއް ބޮޑަށް ގަދަ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ދުލުން ނިޔަތް ކިޔައިލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. މީހާ އިސްލާމް ވުމާއި ޙައްޖުވުމާއި ޤުރުބާނީ ކަތިލުމާއި މިފަދަ އަޅުކަންތަކުގައި ވެސް ނިޔަތް އޮންނަ ބީދައިންނެވެ. 

ތިޔައެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބާގައި ގިނަގުނަ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ އަރިސް ކުރަމެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް