ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ގައުމު ހިންގުން
"ހާއްޔަށް ބިސް އަޅައިފި، އެކަމަކު ހާލި ވައްޓާލާކަށް ނުދާނަން"
 
އެމްޑީޕީން ހެދި ހާއްޔަށް ޕީޕީއެމުން އައިސް ބިސް އަޅައިފި
 
ނިޒާމް ވަރުގަދަކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް މި ނިޒާމް މެދުވެރިކޮށް ގޮތްތައް ހޯދައިދޭން ޖެހޭ
 
އެމްޑީޕީން ގަބޫލުކުރާ ލާމަރުކަޒީ ފަލްސަފާއަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކ. މާލެ |
ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ކުރި ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އއ ރަސްދޫ ފަޅުތެރޭގައި ކަންނެލި އޮޑިތަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށާއި އެއީ އެ ޕާޓީގެ "ހާއްޔެއް" ކަމުން، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް އެ "ހާއްޔަށް" ބިހެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށެވެ.

"ކޮވެލީގެ ޒާތެއް އެއީ ކާޅުގެ ހާއްޔަށް ބިސް އެޅުން. ނޫން. މިއީ އެމްޑީޕީގެ ހާއްޔެއް. މި ހާއްޔަކަށް ޕީޕީއެމަށް ބިހެއް ނޭޅޭނެ. ހާލީގައި ބިސް އަޅާނީ ވެސް، ބިސް ފީކުރާނީ ވެސް އަދި އެ ދޫނި ނެރެ އުދުއްސާލާނީ ވެސް ހަމަ އެމްޑީޕީން"
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު/ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

މިއީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކެމްޕެއިންގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަރަށް ސާބިތުވެ ހުންނަވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ސާފުވިއިރު ކަންތައްދިމާވީ ވިދާޅުވި ގޮތަކަށްނޫނެވެ. މީގެކުރިން އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ދަމަހައްޓަމުން އައި ނަތީޖާ މިފަހަރު ވަނީ އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މީގެކުރިން މާލެ ސިޓީއަކީ އެމްޑީޕީން ފުލްކޮށް ކޮންޓްރޯލް ހޯދަމުން އައި ތަނެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް މިފަހަރު މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ ގޮނޑިއާއެކު ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލިފައެވެ.

މިއާއެކު އެންމެންވެސް ބުނަމުން އައީ އެމްޑީޕީގެ ހާއްޔަށް ޕީޕީއެމުން ބިސް އަޅައިފިކަމަށެވެ. އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާތައް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ސާފުވެ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުވި ދިމަދިމާ ސާފުވާން ފެށުމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މާލެއިން ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަންނާނެކަމަށެވެ.

ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ އެމްޑީޕީގެ ލާމަރުކަޒީ ހާއްޔަށް ޕީޕީއެމުން ބިސް އެޅުމުން ދެން އެމްޑީޕީން އަމަލުކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ. އެސުވާލުގެ ޖަވާބުވެސް ނަޝީދު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ހާއްޔަށް ބިސް އެޅިނަމަވެސް ހާލި ވައްޓާލަން ނުދާނެކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވެއްޔަށް ވީގޮތް ވެ ނިމިފަ މިއޮތީ. ހާލި ހެދީ އަޅުގަނޑުމެން. ކާޅު. ދެން ޕީޕީއެމުން އައިސް އެތަނަށް ބިސް އަޅާފަ މި އޮތީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މީކީ އަޅުގަނޑުމެން ބުޅާ ހެދިފަ ހާލި ވައްޓާލަން ދުއްވައިގަންނަންވީ ކަމެއް ނޫން، އަޅުގަނޑުމެން މި ނިޒާމް ވަރުގަދަކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް މި ނިޒާމް މެދުވެރިކޮށް ގޮތްތައް ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެ. މުއިއްޒު އެކަން ކުރެއްވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަދި އެހެން މީހަކު އެކަން ކުރެއްވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކަން ހިންގުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެެއްބާރުލުން ލިބެންޖެހޭނެ
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު/ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

ހަގީގަތަކީ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒަކީ އެމްޑީޕީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަޔާވާ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމެވެ. އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި އެމްޑީޕީން މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ދެކޮޅަށް އެންޓި ކެމްޕެއިން ނުކުރާވަރަށް މުއިއްޒާ ދެކޮޅަށް އެންޓި ކެމްޕެއިން ކުރިއެވެ. އެހަފުތާގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ބަލާލިނަމަވެސް ޑރ މުއިއްޒާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު ތަޅުމުގައި ވާހަކަދައްކަވާ ނިންމަވާ ލައްވާފައެއްނުވެއެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް މިހެން އޮތްއިރު އެމްޑީޕީން "ހިތާނުވާ" ބޭފުޅަކާއެކު މާލެ ސިޓީ ހިންގުމުގެ ކަންކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތެއް ވަރަށް މުހިންމުވެއެވެ.

މާޒީގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބުމުން މުޅިންވެސް ފެނުނީ ކައުންސިލްތައް ފިއްތާލިތަނެވެ. މާލެ ސިޓީއަށް ބަލާލިނަމަވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ ވަރަށް ޑރ މުއިއްޒު ވަނީ އޭރު ހައުސިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައިގެން ފިއްތާލައިފައެވެ. މާލެ ސިޓީގެ ބާރުގެ ދަށުން ކުރަމުން އައި އެތައް ކަމެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް އެމްޑީޕީގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރެސް ފައި ބަނދެލިއެވެ.

އެހެންކަމުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ވާރިސުންކަމަށް ދައުވާ ކުރަމުން އަންނަ އެމްޑީޕީން މިފަހަރު ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ އެއީ ބޮޑު ސުވާލެކެވެ. ވެރިކަމަށް އައީވެސް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ބާރު ދޫކޮށްލުމުގެ ވައުދާއިގެންނެވެ. އެޖެންޑާ 19ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ސުޕަރމެޖޯރިޓީ ހޯދީވެސް އެ ބަދަލުތައް ގާނޫނަށް ގެންނާނެކަމުގެ ވައުދާއިގެންނެވެ. މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކައުންސިލްތަކާއެކު ބޭއްވި ބޮޑެތި މަހާސިންތާ ތަކަށްފަހު އެގާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއްގެނެސް ގިނަ ބާރުތަކެއް ކައުންސިލްތަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ދޫކޮށްލިއެވެ. ދެން އޮތީ އަނެއްކާވެސް ކުރިން އުފައްދަމުން އަންނަ ސުވާލެވެ.

ގާނޫނުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރާނެތޯއެވެ. އަބަދުވެސް ގާނޫގައި ކަންކަން ހުދާއި ކަޅުން ބަޔާންވެފައި އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ޖެހެނީ އަމަލުކުރަން ފަށާ ހިސާބުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އުފެދޭ ސުވާލަކީ އެމްޑީޕީން އެބާރުތައް ދޫކޮށްލައިގެން ތިބޭނެތޯއެވެ. ސަރުކާރާއި މަޖިލިސް އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައިވާއިރު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިފައިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދެމުން ގެންދާނީ ކިހާ އެއްބާރުލުމެއްތޯއެވެ. މާލެ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް، ކުރިމަގަށް ކައުންސިލުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމަށް އެމްޑީޕީން އެއްބާރުލުން ދޭނެތޯއެވެ. މިނިޒާމާ އެއްގޮތަށް އެމްޑީޕީން އަމަލުކުރާނެތޯއެވެ.

ތަކުރާރުކޮށް މިސުވާލު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް އެކިގޮތްގޮތުން އަމާޒުކުރިއެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަލްސަފާއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ" ކަމަށެވެ.

މިސާލަކަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަވަން ފެއްޓެވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތަކުން. އެފަދަ ޕްރޮގްރާމަކަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ސަރުކާރަކުންވެސް ހުރަހެއް ނާޅާނެ އަދި އެމްޑީޕީއަކުންވެސް ހުރަހެއް ނާޅާނެ. އަޅުގަނޑު މިސާލެއް ދަންނަވާނަން ، ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ޕެންޝަން ދިނީމާ ޕީޕީއެމްއިން ވަޑައިގެންނެވީ ކޯޓަށް. އެއީ 2009 ގައޭ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ އެކަން ހުއްޓުވަން. އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގައި އިޖުތިމާއީ އޮނިގަނޑުގެ ގާނޫނެއް ނުހެދިގެން އެޚަރަދު ނުކުރެވިގެން ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އަހަރު ވަރު ދިޔަ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދެ އަހަރު މިސާލަކަށް ޕީޕީއެމް ނިކަމެތި ކޮށްލެވިދާނެ. މުއިއްޒު ނިކަމެތި ކޮށްލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ނިކަމެތި ހަގީގަތުގައި ވެގެންދާނީ މާލެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކަށް ނުވާނެ މިއަކަށް ގެއްލުން ދިނުމެއް.
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު / އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެމްޑީޕީން ހުރަސް އަޅަމުން ނުދާނެކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލުމަށް ނުވަތަ އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ވަކާލާތުކުރަމުން އައި މިނިޒާމުގެ ދަށުން ވެރިކަން ހިންގުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނާޅުއްވާނެކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ހިންގުމަށް އެކި މަސައްކަތްތައް ފާއިތުވި 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކޮށްފިއެވެ. ގާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ. މިނިޒާމުން ރާއްޖެ ހިނގަންޖެހޭކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރަނީވެސް އެމްޑީޕީންނެވެ. އެހެންކަމުން މިނިޒާމާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
20%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
40%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
40%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް