ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 13:40
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު ޚުތުބާ - ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުން
ނަފްސުތައް ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ހާނުވައި، ފާފަތަކުންނާއި، މުންކަރާތްތަކުން ދުރުހެލިކުރަން ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
 
ރަމަޟާން މަހަކީ އުޚުރަވީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް ލިބިފައިވާ އަގުހުރި ދުވަސްތަކެއް
 
މިމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައި، ދުނިޔެއާއި، އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގަތުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ

ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގެތަކާއި މިސްކިތްތައް ޒީނަތްތެރިކުރާ ފަދައިން ނަފްސުތައް ވެސް ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ހާނުވައި، ފާފަތަކުންނާއި، މުންކަރާތްތަކުން ދުރުހެލިކުރަން ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ދިން ފަހު ޚުތުބާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުން މި މައުޟޫއަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހަށް މަރުހަބާކިޔުމަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހެއެވެ. އަދި އެ މަހުގެ ބަރަކާތްތެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި މާއްދީ ގޮތުންނާއި ރޫހާނީ ގޮތުން ވެސް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގެތަކާއި މިސްކިތްތައް ޒީނަތްތެރިކުރާ ފަދައިން ނަފްސުތައް ވެސް ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ހާނުވައި، ފާފަތަކުންނާއި، މުންކަރާތްތަކުން ދުރުހެލިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެއީ މި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގެ ހަގީގީ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ކަމަށާއި، މިމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފައި، ދުނިޔެއާއި، އާޚިރަތުގެ  ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ. ރަމަޟާން މަހަކީ ހެޔޮ އަމަލުކޮށް، ހެޔޮކަންތައްތައް ލިބިގަތުމުގެ މޫސުން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރަސޫލު ﷲ ސއވ. ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން (ރަމަަޟާން މަހުގެ) ކޮންމެ ރެއަކާއި ދުވާލަކު ނަރަކައިން އަޅުން މުއްތި ކުރައްވައެވެ." މައްސަރުގެ ފުރިހަމަ ދަރުމަ ލިބިގަނެ، އަޅުކަމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭނެ ގޮތަށް، ކަންތައްތައް ރާވަން ޖެހެއެވެ. އާދައިގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންދާ ބައެއް ކަންތައް ފަހަތަށް ޖައްސައިލައިފައެވެ. ހަމަ މި ބީދައިން މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ޘަވާބު ފުރިހަމަގޮތުގައި ހޯދުމަށްޓަކައި ތައްޔާރީތަކެއް ވާން އެބަޖެހެއެވެ. ރަމަޟާން މަހަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މައްސަރެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައި ލެއްވުނީ މި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގައެވެ. އެހެންކަމުން މި ޤުރްއާނަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީ، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގައި ވަގުތު ހޭދަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ކިޔަވައި ދިނުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި އަޅުކަމެކެވެ،
ހުކުރު ޚުތުބާ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ ހެޔޮކަމުން ފުރިގެންވާ މައްސަރެއް ކަމަށާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އުޚުރަވީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް ލިބިފައިވާ އަގުހުރި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދު ބަލާ ހިނދު، ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވި ނަރަކައިގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރެވޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ހަދުމަކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ރަސޫލު ﷲ ސއވ. ގެ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ. "ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެރޭ ނުބައި ނުލަފާ ޖިންނި ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުއްވޭ ހުއްޓެވެ. އަދި ނަރަކައިގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރެއްވޭ ހުއްޓެވެ. އަދި ރަމަޟާންމަހުގައި އެއިން އެއްވެސް ދޮރެއް ނުހުޅުވޭ ހުއްޓެވެ. އަދި ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުއްވޭހުއްޓެވެ. އަދި އެމަހުގައި ސުވަރުގޭގެ އެއްވެސް ދޮރުކޮޅެއް ބަންދު ނުކުރެއްވޭ ހުއްޓެވެ. އަދި ނިދާ އިއްވަވާ ބޭކަލަކު ނިދާ އިއްވަވާ ހުއްޓެވެ! އޭ ހެޔޮކަންތަކަށް އެދޭ މީހާއެވެ! ހެޔޮ ކަންތަކާވީ ފަރާތަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ! އަދި އޭ ނުބައިކަންތައްކުރާ މީހާއެވެ! ނުބައިކަންތައް ކުރުމުން ދުރުވެގަންނާށެވެ! އަދި ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ރެއަކު ނަރަކައިން މުއްތިކުރައްވާ މީހުންތަކެއް ﷲ އަށް ވެއެވެ." ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މާތްކަން ބަޔާން ކުރައްވައި ރަސޫލުﷲ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ސުވަރުގޭގައި "އައްރައްޔާނު" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޮރުކޮޅެއްވެއެވެ. ގިޔާމަތްދުވަހު އެ ދޮރުކޮޅުން ސުވަރުގެ ވަންނަ ހުށީ ހަމައެކަނި ރޯދަވެރިންނެވެ. އެހެން އެއްވެސް މީހަކު އެ މީހުންނާއެކު އެ ދޮރުކޮޅުން ނުވަންނަ ހުއްޓެވެ. ނިދާ އިއްވެވޭނެއެވެ. ރޯދަވެރިން ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ދެން ފަހެ އެމީހުންގެ އެންމެ ފަހު މީހާ ވަދެ ނިމުމުން އެ ދޮރުކޮޅު ބަންދުކުރެވޭ ހުއްޓެވެ،
ހުކުރު ޚުތުބާ

މާތް ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ، ތަޤުވާވެރިވުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ދިންނަވައި ނަޞީބު ލިބެނިވި މީހުންނަކީ ތަޤުވާވެރިން ކަމަށާއި، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮކަން ލިބިގަތުމަށް އަވަސްވެ ގަތުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ، ތިމާގެ ހިތްނިޔަތް ޚާލިޞް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މާތް ﷲ އަށް އިޚްލާޞްތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއވެެ. އަދި އަމަލުތައް މާތް ﷲ ޤަބޫލު ކުރެއްވުމުގެ އަސާސަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. "ފަހެ އެ މީހެއްގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއާ ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ މީހާ ދަންނާށެވެ! ފަހެ، އެ މީހާ ޞާލިޙު ޢަމަލުން ޢަމަލުކުރާ ހުށިކަމެވެ! ފަހެ، އެ މީހާގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް އެކަލާނގެއާ ބައިވެރި ނުކުރާހުށިކަމެވެ!" މުސްލިމް އަޚުންނޭވެ! ރޯދަވެރިޔާ ކެއިންބުއިމުންނާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުން ދުވާލު ހަތަރުދަމު، ދުރުހެލިވެ ހުންނަ ހުރުމަކީ، ހަމައެކަނި ރޯދަވެރިޔާއާއި އޭނާގެ ޚާލިޤުވަންތަ ﷲ އާ ދެމެދުގައިވާ ސިއްރެކެވެ. އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ރޯދަހިފައިފި މީހާއަށް ހުރި ޘަވާބުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އީމާންކަމާއެކު މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ޘަވާބަށް އެދިގެން ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަހިފައިފި މީހެއްގެ އިސްވެގޮސްވައިވާ ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވާނެއެވެ. އަދި އިމާންކަމާއެކު ﷲ ގެ ހަޟްރަތުން ޘަވާބަށް އެދި ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭ ރޭ އަޅުކަން ކޮށްފި މީހެއްގެ އިސްވެ ގޮސްފައިވާ ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވާނެއެވެ
ހުކުރު ޚުތުބާ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ ކުށްފާފަތަކުން ތައުބާވުމަށް ލިބޭ، ދުވަސްތަކެއްކަން ޚުތުބާގައި ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައިވާ ދެބަސްވުންތަކާއި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ދޫކޮށްލައި، މި ބަރަކާތްތެރި މަހުގެ ހެޔޮކަން ލިބިގަތުމަށް، އަވަސްވެގަތުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަކުން ތައުބާވުމަށް އަވަސްވުމަށާއި، އިންސާނުންގެ ކުށްފާފަތައް، ކިތަންމެ ގިނަވިޔަސް މާތް ﷲ ފުއްސަވައި ދެއްވާނެކަން ޚުތުބާގައި ވަނީ ހަނދުމަކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި