raajjemv logo
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިންގެ ފަހު ޖަލްސާ
ޖަލުގައި މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރާކަމުގެ އަޑުތަކެއް މިއަދު ނީވޭނެ - ޝިފާޒު
 
ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ދަންނަ ނިޒާމެއް ނޫންކަމަށް
ޝާމާ ޝުއައިބް
3,081
ކ. މާލެ |
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 23:56
އެމްޑީޕީގެ ނާއިބުރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް
މަބްރޫކް ޓްވިޓަރ

ޖަލުގައި މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރާކަމުގެ އަޑުތަކެއް މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހު ނީވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނާއިބުރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އއ. ރަސްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކަން ފެށީ އެމްޑީޕީން ކަމަށެވެ. ހައްގުތައް ހޯދުމަށް އެދި މިއަދު އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންދާ އަޑުތައް މަޑުވެފައިވާކަން ޝިފާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ސަބަބަކީ އެ ހައްގުތައް އެމްޑީޕީން ނިކުމެ ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ،

ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ދަންނަ ނިޒާމެއް ނޫންކަމަށާއި މި ނިޒާމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ވެސް އެ ކޯލިޝަނަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރަކީ ކޮންބޭފުޅެއްކަން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނގޭނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން މީގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައި އަނަސް ވާނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މާލެ ސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ގެންނާނެ ބޭފުޅެއްކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން ބައެއް މިނިސްޓަރުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް