raajjemv logo
ރާއްޖޭގެ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
ފެންފުށިން 1100 ޓަނުގެ ކުނި ސާފުކޮށްފި
 
ބާކީއޮތް 6 ރަށުގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހާއި ސެޕްޓެމްބަރުމަހާއި ދޭތެރޭގައި ފަށާނެ
 
ވެމްކޯއިން މިހާރުވެސް ދަނީ އިތުރު 6 ރަށެއްގައި ކުނި ސާފުކުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
މިހާތަނަށް އައިރު ވެމްކޯއިން ވަނީ 8 ރަށަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
1,493
ކ. މާލެ |
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 22:58
ފެންފުށީގައި ސާފުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު
ވެމްކޯ

އދ. ފެންފުށިން 1100 ޓަނުގެ ކުނި ސާފުކޮށްފިއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގައި ކުނި އެންމެ ގިނައިން ޖަމާވެފައިވާ 20 ރަށުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ކުރިއަށް އޮތް 7 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައްލު ލިބޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، ވެމްކޯއާއި މާރޗް 1 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށްދާކަން ވެމްކޯގެ ޓުވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ދަނީ ހާމަކުރަމުންނެވެ.

ވެމްކޯއިން ކުރި ޓުވީޓްގައި ވަނީ އދ. ފެންފުށީގެ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 1100 ޓަނުގެ ކުނި ވަނީ ސާފުކޮށް ޓްރާންސްފަރކޮށްފައެވެ.

އެހެންރަށްތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ފެންފުށީގައިވެސް ސާފުކޮށްފައި ވަނީ ކުނިގޮނޑުގައި ޖަމާވެފައިހުރި ކުނިތަކެވެ. ވެމްކޯއިން މިހާރުދަނީ މި ރަށުގެ ކުނި ނެގި ސަރަހައްދުގެ ވެލިގަނޑު އެއްވަރުކުރުމާއި، ސާފުކުރި ކުނީގެ ތެރެއިން ރަށުގައި ނައްތާލެވެން ހުރި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް