raajjemv logo
އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ
އަލީ ހުރި ތަނެއް އަޑުބަރޭއަށް ވެސް ނޭނގޭ، ދައުވާ ފޯމު ބާތިލު!
 
މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިސަލް
 
ޕީޖީ އޮފީހުން އިސްތިއުނާފް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަކީ މ ފުރަހަނި ގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ
 
ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ކޯޓު އަމުރު ރައްދުކޮށްދެވިފައެއް ނުވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު
6,478
ކ. މާލެ |
7 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 18:56
ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު - އޭނާ ފުރާވަޑައިގެންފައިވަނީ ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު ނެރުމުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން
ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން އަލީ ވަޙީދު އުޅުއްވާ އެޑްރެހެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބު ވުމުން، އެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމު ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގާ ދަޢުވާ ލިބޭ ޢަލީ ވަޙީދު މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހެއް ނޭނގޭތީ މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމް ހައިކޯޓުން ބާތިލު ކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ހައިކޯޓުން ބުނީ، ދައުވާ ފޯމް ބާޠިލު ކުރީ ޢަލީ ވަޙީދު އުޅޭ އެޑްރެހެއް އެނގުމުން އަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޕީޖީއަށް އޮންނަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޕީޖީ އޮފީހުން އިސްތިއުނާފް ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަކީ މާފަންނު ފުރަހަނި ގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއެވެ. ނަމަވެސް އެ އެޑްރެހުންވެސް އަލީ ވަޙީދަށް ކޯޓު އަމުރު ރައްދުކޮށްދެވިފައި ނުވާއިރު، އަލީ ވަޙީދާ ގުޅޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޕީޖީ އޮފީހުން ހައިކޯޓުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ކޯޓު އަމުރު ރައްދުކޮށްދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި އަލީ ވަޙީދުގެ ފަރާތުން ޖާމިނުކޮށްފައިވާ އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ)އަށްވެސް އަލީ ވަޙީދު ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ނޭނގޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އަލީ ވަޙީދު ދިރިއުޅޭތަނެއް ހޯދުމަށް ދައުލަތަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭތަނެއް ހޯދިފައިނުވާތީ ހައިކޯޓުން އެންމެ ފަހުން މިވަނީ ދައުވާ ފޯމު ބާތިލުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެޑްރެސް ސާފު ކުރުމަށްފަހު މި މައްސަލަ އަލުން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޕީޖީ އޮފީހަށް އޮތްކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލުމަށްފަހު، އެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޢައިރު ހާޒިރުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް މައްސަލަ ނިންމާ އުސޫލެއް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެފައި ނުވާކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ގަޟިއްޔާއެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން ބުނީ، އަލީ ވަޙީދުގެ ޢައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަން ދައުލަތުން ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ބަލައި، އެގޮތަށް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހައިކޯޓަށް ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން އެ ކޯޓުން ވަނީ ޕީޖީ އޮފީހަށް އަންގާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމު ބާތިލުކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމި ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އިސްފަނޑިޔާރު ޙާތިފް ޙިލްމީއާއި، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިސަލްގެ އިތުރުން، ފަނޑިޔާރު ޝުއައިބް ހުސަައިން ޒަކަރިއްޔާއެވެ. މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިސަލްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
73%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
9%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
18%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް