raajjemv logo
ވެބޫހުއްތުގެ ވާހަކަ
މަޝްހޫރު ވެބޫހުއްތުއަކީ ކާކު؟
 
ވޭބޫއަކީ އެކްޓްކުރުމަށް ވަރަށް ކުޅަދާނަ މީހެއް
 
ލޯބީގެ ތަމްސީލުތައް ކުޅުނީ ގޭގޭގެ ފުޅަލިދޮށުގައި
 
ވެބޫއާ ހިތާނުވާ ގޮމައެއް ސިއްތިއެއް ނުހުރޭ
ނަހުފާ މުހައްމަދު
5,178
ކ. މާލެ |
7 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 15:17
މާލޭގެ މަގެއް 1902 ވަނަ އަހަރު. ކުރީޒަމާނުގައި ގޭގޭގައި ހުންނަނީ ފުޅަލި
ސޯޝަލް މީޑިއާ

ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު މީހުން އުޅެއެވެ. އެކި މީހުން މަޝްހޫރުވަނީ އެކި ކަންކަމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން މަޝްހޫރުވަނީ އެމީހުން ނުވެސް އެދޭ ކަހަލަ ކަންކަމުންނެވެ. ކުރީޒަމާނުގައި މިގޮތަށް މަޝްހޫރުވި ބައެއް މީހުންނަކީ އެމީހަކު މަޝްހޫރުވި ދާއިރާއެއްގެ ލެޖެންޑުންނެވެ. ވެބޫހުއްތު އާއި ފިރިހެން ފާތުމަ އަދި ގޯނިބޭ ކުޑައަލީ ފަދަ މީހުން ހިމެނެނީ މި ގިންތީގައެވެ. އެމީހުން މިދުނިޔެއިން ވަކިވެގެންދިޔަތާ ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަހެއް ފާއިތުވިޔަސް ހަނދާންތައް ދެމިއެބަހުއްޓެވެ. އެހަނދާންތަކާއި ގުޅިފައިވާ މިސާލު ބަސްތައް ދިވެހި ރަދީފުގައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

ރަދީފުގައި މިކަހަލަ ލެޖެންޑެއްގެ ހަނދާނަށް އަލިއަޅުވައިދޭ އެއްބަހަކީ ވެބޫއެވެ. ވެބޫއޭ ބުނެވެނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ތިމާޔާ ހިތާވާކަމަށް ހެދިގެންއުޅޭ ފިރިހެނުންނަށެވެ. ވެބޫއަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ އެހެން ބަހެއްވެސް އޮވެއެވެ. އެއީ ވެބޫހެދުމެވެ. ވެބޫހެދުމަކީ ތިމާޔާ ގިނަ އަންހެނުން ހިތާވާކަމަށް ހެދިގެން އެކަން ދެއްކުމަށް އުޅޭ އުޅުމެވެ. މިބަސް ރައްދުވާ މީހަކީ ކޮންމެވެސް ވެބޫހުއްތުއެކެވެ. އެއީ ކުރީޒަމާނުގައި މާލޭގައި އުޅުނު ފިރިހެނެކެވެ. ސިފަ ރީތި ނުވިއެެއްކަމަކު ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ ޒުވާން އަންހެނުން އޭނާއާ ހިތާވާކަމަށް ހެދިގެން އުޅުނު މީހެކޭ ބުނެވެއެވެ.

ވެބޫހުއްތު ނިސްބަތްވާ އަތޮޅާއި ރަށް ކަށަވަރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ދިރިއުޅުނީ މާލޭގައިކަން ކަށަވަރެވެ. އެކަން ކަށަވަރުވަނީ ވެބޫހުއްތުއާ ގުޅުވައިގެން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މާލެއަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭތީއެވެ. އެޒަމާނުގައި ބޭފުޅު ގިންތީގެ އަންހެން ސާހިބުން ތިއްބަވަނީ މާލޭގައެވެ. ޝާހީ ޚާންދާނަށް ނިސްބަތްވާ ގޭގޭގައެވެ. ވެބޫހުއްތުއާ އެންމެ ބޮޑަށް ހިތްޕުޅާ ހަމަކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާގެ ފުށުން އެނގެނީ ރަސްމަތިފުށުގެ އަންހެން ސާހިބުންނާއި ސައްޔިދު ދަރިކޮޅުގެ ސިއްތީންނެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި ވެބޫހުއްތު ދުނިޔޭގައި އުޅުނީ ނޫރައްދީނު ބަންޑާރައިންގެ ދުވަސްވަރުއެވެ.

އެޒަމާނުގައި ފިރިހެނުންގެ ހެދުމަކީ މުންޑާއި ލިބާހެވެ. ވެބޫހުއްތުގެ ހެދުމަކީވެސް އެއީއެވެ. ރޭގަނޑެއްނަމަ ރަށުތެރެއިން އޭނާ ފެންނާނީ ކަމުވޮށިގެންވާ ކޮންމެވެސް އާއިލާއެއް ދިރިއުޅޭ ކޮންމެވެސް ގެއެއްގެ ފުޅަލިދޮށުންނެވެ. އެންމެ ޅަބާޅަކޮށް އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް ލިބާހަށް އައިބުވެފައިތިބޭ ފުރާވަރުގެ ނަލަ އަންހެން ސާހިބުން ތިއްބަވަނީވެސް އެފަދަ ގޭގޭގައެވެ. ރަގަޅު މޮޅު ކާނާ ލިބިފައި ފަސޭހަ ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅެވެންޏާ ބުރުސޫރަވެސް ވަކިން ރީތިވާނޭތާއެވެ. މަޝްހޫރުވެސް ވާނޭތާއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ވެބޫހުއްތުއަށް ހިތްޕުޅުގެ އެންމެ އެތެރެއިން ޚާއްސަ ޖާގައެއް ނުދެއްވާ އަންހެން ސާހިބަކު އެއިން ގެއެއްގައި އުޅުއްވާ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ.

މި ޒަމާނުގައިނަމަ ވެބޫހުއްތު ވީހީ އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ފިލްމީ ތަރިއަކަށެވެ. އެހާވެސް އޭނާގެ އެކްޓިން މޮޅެވެ. ކުރިން ދެންނެވި ކަހަލަ ގޭގޭގެ ފުޅަލިބުޑުގައި ނުވަތަ ދޮރާށިބުޑުގައި ހުރެފައި މަގުން މީހަކު އަންނަހެން ހީވީމާ ބުނާނެއެވެ. ގޮމާއެވެ. ނުވަތަ ސިއްތީއެވެ. ތިޔަހެން ނުހައްދަވާށެވެ. މީހަކަށް ފެނިދާނެއެވެ. ދެމީހުންގެ އަބުރު ވެއްޔާ މޮޑެވިދާނެއެވެ. މާދަންރޭވެސް އަޅުގަޑު އަންނާނަމެވެ. ޔަގީނުންވެސް އަންނާނަމެވެ. މިދަންނަވަނީ އާދޭހެވެ. ދެން އަޅުގަޑުގެ މުންޑު ދޫކުރައްވާށެވެ. މިހެން ކިޔާފައި ފުޅަލީގެ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި އަޅުވައި އަމިއްލަޔަށް މުންޑު އިރާލައިގެން ދުވެ ފިލާނެއެވެ.

ވެބޫހުއްތުގެ އެކްޓިން ބައެއް ރޭރޭ ފެންނާނީ އެގެއެއްގެ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކަށެވެ. ނުވަތަ އެގެޔަށް އާއްމުކޮށް ވަދެއުޅޭ މީހަކަށެވެ. އެހެންނޫނީ ތަންގަނޑުގެ ކޮންމެވެސް ހަރު މީހަކަށެވެ. ދެން އެގެޔަށް ވަދެ ސިއްތީ ކޮބައިތޯ ބަލާއިރު އެ ސިއްތިޔަކު އޮންނަވާނީ އަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވައިފައެވެ. ނުވަތަ ގޭތެރޭގެ ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއްގައި އަވަދިނެތި އުޅުއްވާނެއެވެ. ވެބޫހުއްތު ޖެހި ސަކަރާތަކާއި ސިއްތިޔަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯވެއެވެ. ވެބޫހުއްތުއަކީ މި ސިއްތިޔަކު ދުވަހަކު ބަސްފުޅު ވިދާޅުވި މީހަކަށްވެސް ނުވެއެވެ.

މާލޭގެ ބޮޑުންނާއި ފޯރުންތެރި ތަނަވަސް މީހުންގެ ގޭގޭގެ ބޭރުގައި މިޒާތަކުން ތަމްސީލު ކުޅެކުޅެފައި ދުވާލުގެ ވަގުތުތައް ވެބޫހުއްތު ހޭދަކުރާނީ އަތިރިމަތީގެ ހޮޅުއަށިތަކާއި ދެންވެސް މީހުން އެއްވާ އެބާވަތުގެ ތަންތަނުގައެވެ. ރަށުތެރޭގައި ދެކެވެނީ ކޮންވާހަކައެއްހޭ ރަށްދެބައިމަގުން ކަމެއް ހިނގައިގެން އެބައުޅޭހޭ މަށޭ އެބަކިޔާހޭ އެވެނި ގޮމައެއްގެ ކައިރިން ރޭ ފެނުނީ ކާކުހޭ އަހައަހައިފައި މާނޫންކަމަށް ހެދިގެންވެސް އުޅޭނެއެވެ. މީނާގެ ކަންތައް މިޒާތަކުން ހުންނާތީ އިސާހިތަކު މިސާލުބަހެއް އުފެދި ހަރުވެއްޖެއެވެ. ވެބޫހެދުން މުޅި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރުވެއްޖެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
13%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
13%
މޮޔަވެއްޖެ
75%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް