raajjemv logo
ރޯދަމަހަށްވާ ތައްޔާރީތައް
ބޭނުންވާ ވަރަށް ކާޑު އެބަހުރި، ރޯދަމަހުގައި ދަތިކަމެއް ދިމާ ނުވާނެ - ސަރުކާރު
 
ރާއްޖެގެ ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ކަރާ މިރުސް އަދި ކާށީގެ އަގު ހިފެހެއްހެއްޓުމަށް އެގްރޯނެޓުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
މިހާތަނަށް އައިރު އެއް ލައްކަ ބަސްތާ ހަނޑޫ، 50،000 ބަސްތާ ފުށް އަދި 27،000 ބަސްތާ ހަކުރު ވަނީ ގުދަންކުރެވިފައި
 
ޑިމާންޑް ބޮޑު ވިޔަސް މުޅި މަހު އެއް އަގެއްގައި ކާބޯތަކެތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު އެސްޓީއޯއިން ދަނީ ކުރަމުން
އިސްމާއިލް އާޒިމް
1,459
ކ. މާލެ |
7 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 15:33
ނޯތް ހާބަރު އަދި މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު
ރާއްޖެއެމްވީ

ރޯދަމަހަށް ބޭނުންވާ ވާވަރަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހުރީ ލިބިފައި ކަމަށާއި، ދަތިކަމެއް ދިމާ ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދީފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒްވަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް ބޯމަތިވެފައިވުމުން ރޯދަމަހަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަހަކީ ކަރަންޓުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވާ މަހެއްކަމުން ދުރާލާ މިކަމަށް ތައްޔާރުވެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަރަންޓުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން މަބްރޫކް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޯދަމަހަކީ، ގިނަ އަދަދަކަށް ކާބޯތަކެތި ބޭނުންކުރާ މަހެއްކަމުގައިވާއިރު މިކަމަށްވެސް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިމާންޑް ބޮޑު ވިޔަސް މުޅި މަހު އެއް އަގެއްގައި މިތަކެތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން، އެސްޓީއޯ މެދުވެރިވެގެން ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މި މަހަށް ބޭނުންވާވަރަށް ހަނޑޫ ހަކުރު ފުށް އަދި މިގެ އިތުރުން ފިޔާ، އަލުވި، ބިސް ލިބި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށް ކްލިއަރކުރާ ކޮންޓެއިނަރުގެ އަދަދު 150ން 270 ކޮންޓެއިނަރަށް އިތިރުވުމުން ހާމަކޮށްދޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެސްޓީއޯގެ 217 އޭޖެންޓުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މަބްރޫކް ވަނީ ރަށްރަށުގައި މި ފަދަ ޒަރޫރީ ކާބޯތަކެތީގެ ޔަޤީންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގުދަންކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އައިރު އެއް ލައްކަ ބަސްތާ ހަނޑޫ، 50،000 ބަސްތާ ފުށް އަދި 27،000 ބަސްތާ ހަކުރު ގުދަންކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަހުގައި ރާއްޖެގެ ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ކަރާ މިރުސް އަދި ކާށީގެ އަގު ހިފެހެއްހެއްޓުމަށް އެގްރޯނެޓުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދަޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އައިރު 363 ދަނޑުވެރިއަކާއެކު ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައިވާކަމަށް މްބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެމްކޯއާއި، ޓްރެފިކް ޕޮލިހުން ވެސް ރޯދަމަހު އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް