raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ބްރެޒިލްގެ ޙާލަތު
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުން ބްރެޒިލްގެ މޭޔަރަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު
 
ފާއިތުވި 2 ދުވަހުވެސް އެ ސިޓީން ކޮވިޑު ޖެހިގެން މީހަކު ނިޔާވެފައެއް ނުވޭ
 
ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯވެސް ވަނީ އެ ސިޓީގައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ފާޑު ވިދާޅުވެފައި
 
މި ސިޓީއަކީ ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ ސިޓީއެއް
ލައިޝާ އަހްމަދު
2,942
ކ. މާލެ |
7 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 01:14
އަރަރަކުއާރާ މޭޔަރ އެޑިނޯ ސިލްވާ- މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އެޑިނޯއަށް ވަނީ އޮންލައިންކޮށް މަރުގެ އިންޒާރުތައް އަމާޒުވެފައި
އަރަރަކުއަރާ ސިޓީ ހޯލް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބްރެޒިލްގެ ސްޓޭޓެއްގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ނިންމުމުން އެ ސްޓޭޓުގެ މޭޔަރަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ސައޮ ޕޯލޯ ސްޓޭޓުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ "އަރާރަކުއަރާ" ގައި ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ކޮވިޑު ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީތައް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހު އެ ސިޓީން ވަނީ 10 ދުވަހުގެ ފުރަބަންދެއް އިއުލާނުކޮށް، ފުރަބަންދުގެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކޮށްފައެވެ. އަދި ސުޕަމާކެޓުތައް ބަންދުކޮށް، ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ އިތުރުން، ކޮވިޑުގެ ވޭރިއަންޓެއް ކަމަށްވާ "ޕީވަން ވޭރިއަންޓް" ވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދެނެގަތުންވެސް އެ ސިޓީން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

240،000 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މި ސިޓީއަކީ ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ ސިޓީއެކެވެ. އަދި ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކުރީބައިގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ސިޓީގައި ބަލި ޖެހިގެން އެޑްމިޓް ކުރެވޭ މީހުންނާއި، މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ވަނީ ދަށް ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް، އެ ސިޓީގެ ބައެއް ރައްޔިތުން މި ފިޔަވަޅުތަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަމަށް އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އަރަރާކުއަރާ ސިޓީގެ މޭޔަރ އެޑިނޯ ސިލްވާ އަލްޖަޒީރާ ނޫހަށް ފޯނުން ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންނަމަވެސް، އެކަމުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާތައް ފެންނަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދުވެސް 30ން ދަށުގައި އުޅޭއިރު، ފާއިތުވި 2 ދުވަހުވެސް އެ ސިޓީން ކޮވިޑު ޖެހިގެން މީހަކު ނިޔާވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެ ސިޓީގައި ކޮވިޑު ޖެހިގެން އެނދުމަތި ކުރެވެމުން ދަނީވެސް އެހެން ސިޓީތަކާއި ސްޓޭޓުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވެގެން ގެންނަ މީހުންކަމަށް އެޑިނޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފެބްރުއަރީ މަހު އިއުލާނުކުރި ފުރަބަންދާއެކު އެ ސިޓީގައި ކޮވިޑު ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް 57 އިންސައްތައަށް ދަށަށް ދިޔަކަމަށާއި، ކޮވިޑު ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް 39 އިންސައްތައަށް ދަށްވެގެން ދިޔަކަމަށްވެސް އެޑިނޯ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އިންޒާރުތައް ލިބިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އެޑިނޯ ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޙިޔާލު ބަދަލު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އެ ސިޓީގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ވަނީ މި ފިޔަވަޅުތަކާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާވެސް ކޮށްފައެވެ.

މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އެޑިނޯއަށް ވަނީ އޮންލައިންކޮށް މަރުގެ އިންޒާރުތައް އަމާޒުވެފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަތައް އެޑިނޯ ވަނީ މިހާރު ފުލުހުންނަށްވެސް ހުށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އެޑިނޯ ފެނިއްޖެނަމަ "ކޮށާލާނެ" ކަމަށް އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ބުނި މީހެއްގެ މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުންވެސް ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

އެޑިނޯގެ އިތުރުން، އެ ސިޓީގެ ހެލްތް ސެކެޓަރީއަށްވެސް ދަނީ ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް މަރުގެ އިންޒާރުތައް ލިބެމުންނެވެ. އަދި މި އިންޒާރުތައް ދެމުން ގެންދަނީ ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނާރޯއަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުންކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯވެސް ވަނީ އެ ސިޓީގައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދަށް ގެއްލުންތައް ވަމުންދާކަމަށް ބޮލްސޮނާރޯ ވިދާޅުވިނަމަވެސް، އެކަމުގައިވެސް އެޑިނޯގެ ހިޔާލު ތަފާތެވެ. އެގޮތުން އެޑިނޯ ވިދާޅުވީ، ބްރެޒިލްގެ އިޤްތިސާދީ ޙާލަތު ގޯސްވަމުން ދަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ބޮލްސޮނާރޯގެ ވެރިކަމުގެ ދޯހަޅި ސިޔާސަތުތަކުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. އަދި އިޤްތިސާދީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރެވެން އޮތީވެސް ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިގެންކަމަށް އެޑިނޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް