raajjemv logo
ވަރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުން
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ވަރާނަށް ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެ
 
ވަރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު
 
ރާމޯސްއަށްވެސް ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެކަން ވަނީ ޔަގީންވެފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,515
ކ. މާލެ |
6 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 16:53
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުޅޭ މެޗުގައި އޭނާއަށް ނުކުޅެވޭނެކަން ޔަގީންވެއްޖެއެވެ.

ކުއާޓާގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރެއާލާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރާ މެޗު އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ސްޕެއިނުގައި ކުޅެން ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އަދި ކުއާޓާގެ ދެވަނަ ލެގު ކުޅޭނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އިންގްލެންޑުގައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ރެއާލުން ވަނީ ވަރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ، ލިވަޕޫލް މެޗުގެ ކުރިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ކަމަށް ރެއާލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ރެއާލުން ކުޅޭ މެޗުގައި އޭނާއަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

މި މެޗުގައި ވަރާނަށް ނުކުޅެވުމަކީ ރެއާލަށް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކަޅުވާ މަސްގަނޑަށް ދާދި ފަހުން ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން މި މެޗުގައި ރެއާލުގެ ކެޕްޓަން އަދި ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ސާޖިއޯ ރާމޯސްއަށް ނުކުޅެވޭނެކަންވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ޔަގީންވެފައެވެ.

އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނުލައި މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިވަޕޫލާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރާއިރު، މި ދެ ޓީމު އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 2017-2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައެވެ. އެ ފަހަރު ރެއާލުން ވަނީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. އަދި އެ މެޗުގައި ލިވަޕޫލުގެ މިސްރު ފޯވާޑް މުޙައްމަދު ސަލާހަށް ރާމޯސް ކުރި ފައުލުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މީޑިއާގައި ދެކެވުނެވެ. އަދި އެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ރެއާލާއި ލިވަޕޫލުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަހުގެ ހަމަލާ ބަދަލުކުރިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީޚުގައި ރެއާލާއި ލިވަޕޫލް ވަނީ މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ހަ ފަހަރު ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ކޮންމެ ޓީމެއް ވަނީ ތިން މެޗުން މޮޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް