raajjemv logo
ހިންނަވަރު ހިއްކި ބިން
ހިންނަވަރު ބިން ހިއްކީ ކަމެއް ނުކޮށް ބާއްވަންތަ؟
 
ހިންނަވަރު ޒުވާނުންގެ އެދުމަކީ ހިއްކި ބިމުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ފެށިގެން ދިއުން
އަތޫފް އާތިފް
7,447
ކ. މާލެ |
4 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 20:19
ޅ. ހިންނަވަރު، ހިންނަވަރު ބިން ހިއްކިތާ 10 އަހަރު ވެފައިވާއިރު އަދިވެސް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއެއް ނުފެށޭ
އެމްޓީސީސީ

ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރަކީ ބިމުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑު ރަށެކެވެ. ގޯތި ދޫނުކުރާތާ މިހާރު އެތައް ޒަމާނެއް ވަނީ ވެފައެވެ. ހިންނަވަރު ފަޅުން 28 ހެކްޓަރުގެ ބިން މީގެ ދިހަ އަހަރު ކުރިން ވަނީ ހިއްކާފައެވެ. ބިން ހިއްކިއިރު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް އޮންނާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާ ވަނީ ހިއްސާވެސް ކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ގޯތި ދޫނުކުރިތާ ހައުސިން ޔުނިޓެއްގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާތަނަށް ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ.

އަޅުގަނޑު ހިންނަވަރު ޒުވާނަކަށްވެހުރެ އެދޭ އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ ވެސް މިއެވެ. ހިންނަވަރުގެ ޒުވާނުންނާއި އަޅުގަނޑު ބައްދަލުކޮށް ދެކެވުނު ވާހަކައިންވެސް އެ ޒުވާނުންވެސް މިކަމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު ހާމަވިއެވެ. ބައެއް ޒުވާނުންނަށް ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ނުފެށިވަނީ ވެސް ދިރިއުޅޭނެ މާހައުލެއް ނެތީމައެވެ. ގިނަ ޒުވާނުންނަކީ ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށުމާއެކު، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ، ވަކިން ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނެވެ. ކުދި ޖިފުޓި ގަނޑެއްފަދަ ގޭގޭގައި ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށައިގެން އުޅުމުގެ ވިސްނުމެއް އެޒުވާނުންގެ ނެތެވެ.

މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު، އެއްކަލަ ހިއްކި ބިން ވެފައިވަނީ، ކުޑަ ކުދިން ކުޅުމަށާއި، ސައިކަލު ބުރުޖެހުމާއި ފޮޓޯ ނެގުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ތަނަކަށެވެ. މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ހިންނަވަރުގެ ދަރިއެކެވެ. ހިންނަވަރު ރައްޔިތުންގެ މި އާދޭސް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވިއިރުވެސް ހިންނަވަރު ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އާދޭހަކަށްވީ ރަށުގެ ބިމުން ގޯތި ދޫކުރުމެވެ. ނުވަތަ ހައުސިން ޔުނިޓް ދޫކުރުމެވެ.

ބިން ހިއްކިފަހުން އެތާގައި ކަމެއް ނުކުރެވި އޮތީ ކަމެއް ކުރަން އެމްޑީޕީއަށް ފުރުސަތެއް ނެތުމުން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ބިން ހިއްކިތަނާހެން ވެރިކަން ބަދަލުވީއެވެ. ދެން އައީ ޑރ ވަހީދުގެ ސަރުކާރެކެވެ. އެއަށްފަހު ޔާމީނުގެ ސަރުކާރެކެވެ.

މިހާރު އަނެއްކާވެސް އެމްޑީޕީއަށް އަލުން ބާތުތައް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީވެސް ހިންނަވަރުގެ ބޭފުޅެކެވެ. އެހެންވީމާ މި ސަރުކާރުން ހިންނަވަރުގެ ތަރައްގީއަށް ގިނަ ކަންކަން ކުރާނެ ކަމާއިމެދު ހިންނަވަރު ރައްޔިތުން ޝައްކެއް ނުކުރާނެއެވެ. ހިންނަވަރު ރައްޔިތުންގެ މިއާދޭސް ރައީސް ސާލިހު އަޑުއައްސަވައި ރަށުގެ ފަސްގަނޑު ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވާނެއެވެ. އެކަން ލަސްވަމުންދަނީ ރާއްޖެއަށް ބިންދާލި ކޮވިޑު ރާޅުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު ވަޅުޖެހުމުންނެވެ. މިކަމުން އަރައިގަނެވުމާއެކު ހިންނަވަރު ރައްޔިތުންގެ އާދޭހަކީ ހިންނަވަރުގެ ހިއްކި ބިމުގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭގޮތް ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
37%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
16%
ދެރަ ވެއްޖެ
11%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
21%
މޮޔަވެއްޖެ
16%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް