ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 07:13
ވެމްކޯ މުވައްޒަފުން ކުނި ނެގުމުގައި
ވެމްކޯ މުވައްޒަފުން ކުނި ނެގުމުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
އެޕްރެންޓިސްޝިޕްގެ ފުރުސަތު ވެމްކޯއާއި، އެމްޕީއެލްއިން ހުޅުވާލައިފި
 
އެމްޕީއެލްއިން ހަތް ދާއިރާއަކުން 45 ޖާގަ ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
 
ވެމްކޯއިން ހަ ދާއިރާއަކުން 29 ޖާގަ ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
 
މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުން އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ލިބޭނެ

ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ވެމްކޯއާއި، އެމްޕީއެލްއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ، ވެމްކޯއިންއިން ވަނީ ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ކުންފުނި ބައިވެރިވިކަން އިއުލާންކޮށް މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. މީހުން ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖުމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ވެމްކޯ އިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 5،000 ރުފިޔާގެ އެލަވެންސެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ. ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ހަ މަސް ވަންދެން ވެމްކޯގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭއިރު، ޖުމްލަ ހަ ދާއިރާއަކުން 29 ޖާގަ ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ވެމްކޯއިން އެޕްރެންޓިސްޝިޕްއަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ، ވެލްޑިން، ކޭޝިއާ، ސްޓޯ ކީޕާ، ޑްރައިވަރ، ހެވީ ވެހިކަލް އޮޕަރޭޓަރު، މެރިން މެކޭނިކް އަދި އޮޓޮމެޓިވް މެއިންޓެނެންސް މެކޭނިކްގެ ދާއިރާއެވެ. ވެމްކޯ އިން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކުންފުނީގެ ވަޒީފާޔަކަށް މީހުން ނަގާއިރު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރާ މީހުންނަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޕީއެލްއިންވެސް ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. ވެމްކޯ އާއި އެއްގޮތައް އެމްޕީއެލްއިންވެސް ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ހަ މަސް ވަންދެން ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭއިރު، ޖުމްލަ ހަތް ދާއިރާއަކުން 45 ޖާގަ ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމްކިޔުއޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ތިނެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ދޭނެއެވެ. ވެމްކޯގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ އޭޕްރީލް 14 ވަނަ ދހުވަހުގެ 14:00 އެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޮންލައިން ފޯމެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް އާއި ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 3000 ޒުވާނުންނަށް ތަމްރީންދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މިދިޔަ މާރޗް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެެވެ. ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ތިބެގެން އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށް، ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ޤައުމީފެންވަރުގައި ހުޅުވާލުމަށް ހިންގާ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިޕްރޮގްރާމް ރޭވިފައިވަނީ ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި، އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ގުޅިގެންނެވެ. މިއީ ޖުމްލަކޮށް ދެޖިންސުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ހުނަރުތަށް ދަސްކޮށްދީ، މިފަދަ ޒުވާނުން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ، ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނިކުތުމަށް ބާރުއަޅައި، މިފަދަ ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި އިޖްތިމާއީ ހަމަޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ތަޢާރަފްކުރެވިފައި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
67%
0%
17%
0%
17%
ކޮމެންޓް
5 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 20:04
Naseema
ޜަނގަލު ކަމެެކެވެ