raajjemv logo
ކެފޭ/ރެސްޓައުރެންޓްތަކުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ވަގުތު
ރޯދަމަހު އިތުރު ލުއިތަކާއެކު ކެފޭ ރެސްޓައުރެންޓް ހުޅުވޭ ގަޑިތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް!
 
ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށޭނީ މި މަހުގެ 13 ގައި
 
އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން އެދިފައިވޭ
 
ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަންތަނުން އެ ގަޑިތަަކަށް ތަންތަން ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެދިފައިވޭ
އަމްނާ އިމާދު
1,972
ކ. މާލެ |
2 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 13:17
މާލޭގައި ހިންގާ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް،
ރާއްޖެއެމްވީ

ރަމަޟާން މަހު ކެފޭ، ރެސްޓައުރެންޓްތަކުން ހަވީރު 5:30ން މެންދަމު 3:00 އާ ދެމެދު ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަމަޟާން މަސް ފެށެންދެން، ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަންވާނީ އެދުވަހެއްގެ ފަތިހު 4:30ން މެންދަމު 1:00 އާ ދެމެދު ކަމަށެވެ. އަދި، ރޯދަމަހުގެ ރޭތަކާއި ޝައްވާލްމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރޭތަކުގައި ކެއިން ބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަންވާނީ އެދުވަހެއްގެ ހަވީރު 5:30ން މެންދަމު 3:00 އާ ދެމެދު ކަމަށެވެ.

މިބަދަލާއެކު ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ހިންގާ ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އެ ގަޑިތަަކަށް ތަންތަން ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށޭނީ މި މަހުގެ 13 ގަ އެެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ބޮޑު ލުއިތަކެއްދީފައި މިވަނީ މިސިނާއަތުގެ 50 އިންސައްތަ ވިޔަފާރި އެއްކޮށް ބަންދުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދީފައިވަނިކޮށްށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ފެނުމާއި ގުޅިގެން މުޅި މާލެސިޓީ ލޮކްޑައުން ކުރިއެވެ. މުޅި ރޯދަ މަސް ލޮކްޑައުންގައި ހޭދަކުރި އިރު ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި ކެފޭ، ރެސްޓައުރެންޓްތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށް ބަރޯސާވެގެން ދިރިއުޅެމުން އައި އާއިލާތަކަށް ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ އެއްކޮށް ހުއްޓުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ތިންވަނަ ރާޅާއެކު ކޭސްތައް އިތުރުވެގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 08:00ން ފެށިގެން ކެފޭ، ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ޑައިން އިން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދިއެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ޚިދުމަތްދެވޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ގުޅިގެން ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ.

ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ކެފޭ، ރެސްޓައުރެންޓްތަކުން ޚިދުމަތް ދޭ ވަގުތު އިތުރުކުރިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވެއެވެ. ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓް މަތިވަމުންދާއިރު، އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް