ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 22:35
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެޗްޑީސީގެ ކޯލް ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެޗްޑީސީގެ ކޯލް ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ފުވައްމުލަކަށް އެޗްޑިސީގެ ކޯލް ސެންޓަރެއް
ވިސްނުމަކީ އެޗްޑީސީގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ފުވައްމުލަކަށް ތަރައްޤީ ގެނައުން - މޭޔަރ
 
ތިން މުވައްޒަފުންނާއެކު ހުޅުވާފައިވާ ކޯލް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ ފުވައްމުލަކުން ހޮވާލެވުނު ކުދިން
 
ކޯލް ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން ފުވަމުލައް ސިޓީގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނޭ

ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލުގެ ވިސްނުން ހުރީ ހަމައެކަނި ކޯލް ސެންޓަރަކަށް ނޫން ކަމަށާއި، ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ އަރބަން ސިޓީއެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ފުވައްމުލަކަށް އެތައް ތަރައްޤީއެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކުގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ފަލާހް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަލާހު މިހެން ވިދާޅުވީ އެޗްޑީސީން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީ ކަމުގައިވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެ ކުންފުނީގެ ކޯލް ސެންޓަރެއް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މި ކޯލް ސެންޓަރު ހުޅުވާފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް، ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކާއި ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ 'ބިޔޯންޑް ހުޅުމާލެ' ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވި މި ކޯލް ސެންޓަރަކީ އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ހުޅުމާލެ ފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޅިގެންދިއަ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި އެ ކުންފުންޏާއި ރައްޔިތުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް އެކި ބޭނުންތަކަށް އެ ކުންފުންޏަށް ގުޅާ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަކީ މި ކޯލް ސެންޓަރުގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒު ކަމަށްވެސް އެޗްޑީސީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުންވެސް މި ކޯލް ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން ފުވަމުލައް ސިޓީގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެ، އެޗްޑީސީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލލާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ، ކުރިމަގުގައި ފުވަމުލައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާ އާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަހްމަދު ވަނީ ކޯލް ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން ކުންފުނިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެ ކުންފުންޏާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވެ، ކުރިމަގުގައި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިވަގުތު ޖުމްލަ ތިން މުވައްޒަފުންނާއެކު ހުޅުވާފައިވާ މި ކޯލް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ ފުވައްމުލަކުން ހޮވާލެވުނު ކުދިން ކަމަށާއި، އަދި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުތަކެއް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް