ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2021 | ބުދަ 15:16
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރާފައި - ފައިލް ފޮޓޯ
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރާފައި - ފައިލް ފޮޓޯ
އައްޑޫ ލައިވް
މޫސުން ގޯސްވުން
އައްޑޫ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި
 
އައްޑޫ ފުވައްމުލަކަށް ގަޑިއަކު 22 މޭލާއި 27 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ
 
ދެކުނުގެ ކަނޑުތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ގަދަވާނެ

ގަނޑުގަދަވެ މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މި ސަރަހައްދަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:00ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 9:00 އާ ހަމައަށެވެ. އެގޮތުން މި ސަރަހައްދަށް ގަޑިއަކު 22 މޭލާއި 27 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ. ފާއިތުވި 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ދައްކާ ގޮތުން ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރުމާއެކު ގުގުރާނެ، އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރުފޯރި ނަމަވެސް މޫސުން އާންމުގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. އަދި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން ގަޑިއަކު 15 މޭލާއި 25 މޭލާ ދެމެދު ބާރުމިނުގައި، މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 10 މޭލާއި 20 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިއެނބުރި މަޑުން ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާއި 10 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ދެކުނުގެ ކަނޑުތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ގަދަވާނެ ކަމަށާއި، މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ އަދި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ ކަމަށެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ރާޅުގެ އުސްމިން ހުންނާނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް 4 ފޫޓާއި 7 ފޫޓަށް ކަމަށާއި، މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް 3 ފޫޓާއި 5 ފޫޓާއި އަދި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް 1 ފޫޓާއި 3 ފޫޓަށް އުސްމިން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިޔަވަރު ބޮޑުވާގަޑީގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
20%
0%
80%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް