ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 19:20
ކުޅިވަރު ޕްރެޒެންޓަރު ސާއިދު އަހުމަދު
ކުޅިވަރު ޕްރެޒެންޓަރު ސާއިދު އަހުމަދު
ފޭސްބުކް
ކިޑްނީއެއް ހޯދުމަށް ކުރާ އާދޭސް
ކިޑްނީއެއް ނުލިބުމަށްވުރެ ހިތްދަތިވީ އެންމެ ބޭނުންވި ދުވަހު ލޯބިވާ މީހާ ދޫކޮށްފައި ދިއުމުން!
 
ބައެއް މީހުން ބުނި ކިޑްނީއެއް ނުލިބެނޭ، އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާއަކަށް ކިޑްނީ ވިއްކަފާނަމޭވެސް
 
ލޯބިވާ މީހާގެ އިތުރުން ގިނަ ރައްޓެހިން ވެސް ދިޔައީ ދުރަށް
 
ފިޓްކޮށް ހުރި މީހާ ކުއްލިއަކަށް ބަލިކަމަށް ޑޮކްޓަރު ބުނުމުން މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުނު

"އަޅުގަނޑަށް އެންމެ އުނދަގޫވި ކަމަކީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި އެންމެ ލޯބިވާ މީހާ އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްފައި ދާން ނިންމި ނިންމުން. ވަރަށް އުންމީދު ކުރިން މިއަދާހަމައަށް ވެސް އެކުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް، ވަރަށް ހިތުގައި ޖެހުނު" މިއީ ކިޑްނީއަކަށްޓަކައި އެދި އާދޭސް ކުރަމުންދާ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ކުޅިވަރު ޕްރެޒެންޓަރު ސާއިދު އަހުމަދު އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ސަފުހާތަކުގެ ވާހަކަ ފެށި ގޮތެވެ.

މީހުން ބުނާތީ އަޑު އަހަމެވެ. މީހެއްގެ އަސްލު ކުލަ ފެންނާނީ އެމީހާ ހާލުގައި ޖެހޭ ދުވަހު ނުވަތަ މީހެއްގެ އަޅާލުމަށް އެމީހާ އެންމެ ބޭނުންވާ ދުވަހުއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އެކީގައި އުޅޭނެ ކަމަށް އެތައް ހުވާތަކެއްކޮށް، ދިރިއުޅުމުގައި ކުލަ ޖައްސައިދީ އުފާކޮށްދޭން ހުންނަ މީހާ އެންމެ ހީވެސް ނުކުރާ ދަނޑިވަޅުގައި ދޫކޮށްދެއެވެ. އެކުގައި މަރުވަންދެން އުޅޭނެކަމަށް، އަދި ކިތަންމެ ބޮޑު މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ދެގޮތެއް ނުވެ އެކުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނާ މީހުން ވެސް އެ އަތުން ދޫކޮށްލާފައި ދެއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިތަށް ނާރާ ކަހަލައެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިއީ ދުނިޔެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކަމުންދާ ހަގީގަތެވެ. ހިތި ނަމަވެސް މި ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން ހިތްފަޅައިގެންދެއެވެ.

Advertisement

ސާއިދުއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކިޑްނީ ފެއިލްވިކަން އެނގުނީ ކުޑަކަމުދާއިރު ލޭ އަންނަން ފެށުމުން އެކަމާއި ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުންނެވެ. އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ކިޑްނީގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަން އެނގުނެވެ. އެއަށްފަހު އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ކިޑްނީ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށާއި ކިޑްނީގައި ބާކީ 13 ޕަސަންޓް ހުރިކަމަށް ޑޮކްޓަރު ބުންޏެވެ.

އެވަގުތު ސާއިދުއަށް ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަހަލަ އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އެހާ ފިޓްކޮށް ހުރި މީހަކު ކުއްލިއަކަށް ބަލިކަމަށް ޑޮކްޓަރު ބުނުމުން މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުނު ކަހަލައެވެ.

ޑޮކްޓަރު ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީ ވަރަށް ދުރުން، އޭރުން ފެށިގެން އެނގޭ ގޯހެއް އުޅޭކަން. ޑޮކްޓަރު އެވާހަކަ ދެއްކުމުން ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުން އެރި އެއްކޮށް މީހާ، އެ ޚަބަރު އެހެން މީހުންނަށް ދިނީ އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮއެއް. އެހިސާބުން މިހާގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސްވި، ދިރިއުޅުން ހުއްޓުނުކަމުގެ އިހުސާސެއް ކުރެވުނު
ސާއިދު އަހުމަދު

ސާއިދު ބުނީ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވިކަން އެނގުނު ހިސާބުން އަދި ހާލު އެހާ ދެރަކަން އެނގުނު ހިސާބުން ދެން މަސައްކަތް ފެށީ އަވަހަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އޭރު އާއިލާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފަރުވާ ފެށުމަށް އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރިއިރު ކިޑްނީ ހުރީ 5 ޕަސަންޓްގައި ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ ގޮސް ޑައިލަސިސް ހެދިއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އައިރު 400ށްވުރެ ގިނަ ޑައިލަސިސް ސެޝަން އޭނާ ވަނީ ނަގާފައެވެ. އަދި މިއީ ކޮންމެ ދެ ދުވަހަކުން އެއް ދުވަހު ނަގަން ޖެހޭ ސެޝަނަކަށްވުމުން ވަރަށް ގައިގައި ވޭން އަޅާކަމަށް ސާއިދު ބުންޏެވެ.

ޑައިލަސިސް އަކީ ވަރަށް ވޭން ދެނެވި ކަމެއް، މެޝިނުގެ އެހީގައި މީހާ މިހިރީ. 400ށްވުރެ ގިނަ ސެޝަން މިހާރު ހެދިއްޖެ، ޑައިލަސިސް ހަދަން ފަށައިފިއްޔާ އެއަށް މީހާ މިޖެހެނީ ތަބާވާން. އިތުރު ގޮތެއް ނެތް
ސާއިދު އަހުމަދު

އާއިލާގެ މީހުންގެ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެއްބާރުލުން ލިބުނު ނަމަވެސް އާއިލާގެ ބައެއް މީހުން ވަކި ހިސާބަކުން ސާއިދުގެ އަތުން ދޫކޮށްލިއެވެ. ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އެކުގައި ތިބި މީހުން ވެސް ފަހަތަށް އެޅީ ފިޔަވަޅެކެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް އައިރުވެސް އެގޮތަށް މީހާ އެކަނިކޮށް ބާކީ ކޮށްލަން ނިންމީ ކޮން ސަބަބަކާހެދި ކަމެއް ސާއިދުއަކަށް ނޭނގެއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗްއާ ހަމައަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން ސާއިދު ނިންމީ ކިޑްނީއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަނި ތެދުވާށެވެ.

އާއިލާ ތެރޭގައި ވަރަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިގެންދިޔަ. މިކަން ނުވަންޏާ ވެސް ބުނިން ބުނާށޭ، މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ބަލިމީހާ ތެދުވެ އާދޭސް ކުރަން ޖެހުން. އަޅުގަނޑު ބުނިން އެކަމެއް ނުކުރާނަމޭ. އޭރު އިއުލާން ކޮށްގެން 12 މީހުން ލިބުނު، އެހެންނަމަވެސް ބައެއް މީހުން އާއިލާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރި، ބާކީ ތިބި މީހުން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ދިނީ ކެހި، ޓެސްޓް ނަގަން އޮންނަ ދުވަހު ފޯނެއް ނުނަގާނެ، ޚަބަރެއް ނުވާނެ، ބައެއް މީހުންނަށް ގުޅާ ގުޅާ ވެސް ޚަބަރެއް ނުވާނެ
ސާއިދު އަހުމަދު

ކޮންމެޔަކަސް ކިޑްނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ފެށި މި ދަތުރުގައި ވަރަށް ގިނަ ނާކާމިޔާބީތަކާ އޭނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތްވަރު ދޫނުކޮށް އަދިވެސް އެ މަސައްކަތުގައި ދެމިއެބަހުއްޓެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުތް ސާއިދު އަކީ މި ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔެކެވެ. އޭނާ އަކީ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކޮމެންޓޭޓަރެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ބޭއްވިގެން ދިޔަ ބޮޑެތި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގައި އަދި ލީގުތަކުގައި ވެސް އޭނާގެ މި ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ފެނިގެންދިޔައެވެ. ގަދަވެ ސަލާމަތުން ހުރިއިރު އޭނާ އަކީ ވަރަށް ރައްޓެހިން ގިނަ މީހެކެވެ. މީހާ ބަލިވި ހިސާބުން އެހުރިހާ ރައްޓެހިން ގެއްލިގެން ދިޔައެވެ. ލޯބިވާ މީހާ ވެސް ދޫކޮށްފައި ދިޔައީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އެންމެން އޭނާ ދޫކޮށްފައި ދިޔައިރު ވެސް އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ދެގޮތެއް ނުވެ އޭނާ އާއެކު ދެމިހުއްޓެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ޒިންމާ ނަގަން ތިބި މީހުން، ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އަޅުގަނޑާމެދު އިހްމާލުވިތަން، މީގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ރައްޓެހިން ހިމެނޭ، ބަލިވުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ ހާލު ބަލަންޖެހޭނީ އެމީހެއްގެ ރައްޓެހިން، މީހާއަށް އެންމެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އާއިލާގެ ފަރާތުން މީހާ ވަރަށް މާޔޫސްވި. ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ވެސް ނުވި، ވަރަށް ގިނަ ރައްޓެހިން ގެއްލިގެން ދިޔަ. އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބުނީ އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ލޯބިވާ އެކުވެރިޔާ އަޅުގަނޑާއެކު ހުރުން، ހިތްވަރު ދިނުން
ސާއިދު އަހުމަދު

ސާއިދު އެންމެ ބޭނުންވި ވަގުތު ގިނަ މީހުން އޭނާ ދޫކޮށްފައި ދިޔުމުން ދުނިޔޭގެ ހަގީގީ ކުލަވަރު އޭނާއަށް ފެނުނެވެ. އަދި މިކުލަވަރުތަކާއެކު ދުވަހަކުވެސް އުންމީދު ނުކުރާ އެތަކެއް ކަންތައްތަކާއި އޭނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެއެވެ. އެއީ މި ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާން ފައި ވިއްދާލި ވަގުތު މީހުންގެ ކިބައިން އޭނާއަށް ރައްދުވި "ހިތްދަތި ބަސްތަކެވެ." ކިޑްނީއަށްޓަކައި އާދޭސް ކުރަމުންދިޔަ މި ދަތުރުގައި މީހާގެ ހިތްމަރުވާ ކަހަލަ އެތައް ބަސްތަކެއް އޭނާއަށް ރައްދުވިއެވެ.

ބައެއް މީހުން އަޅުގަނޑާ ދިމާލަށް ބުނެފައި އެބަހުރި ދެން ތީ ރަނގަޅެއް ނުވާނޭ، ކިޑްނީ ލެއްވިޔަސް ރަނގަޅެއް ނުވާނެޔޭ. ކަލޭ ވަރަށް ބޮޑު ނުކުޅެދޭ މީހަކަށޭ ވެގެންދާނީ. ކަލޭއަކަށް ކިޑްނީ ދޭނެ މީހަކު ވެސް ނުވާނޭ. ބައެއް މީހުން ސީދާ ޑިމާންޑްވެސް ކޮށްފައި އެބަހުރި ފައިސާއަށް، ބައެއް މީހުން ބުނި 8 ލައްކަ 7 ލައްކަ ރުފިޔާ ދިނީމަ ކިޑްނީ ވިއްކަފާނަމޭ
ސާއިދު އަހުމަދު

މީހުންގެ މިފަދަ ބަސްތައް ސާއިދުއަށް ރައްދުވި ނަމަވެސް އޭނާއާ ބައްދަލުވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ފެންނަނީ އޭނާ އަބަދުވެސް ހިނިތުންވެފައި ހުންނަ ތަނެވެ.

މޫނުމަތިން އަޅުގަނޑު އެ ހިނިތުންވުން އެ ދެއްކިޔަސްވެސް ހަގީގަތުގައި ނެތް އެ ހިނިތުންވުމެއް. މީހުންނާއި ބައްދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑަށް އެބަ މަޖުބޫރުވޭ އެ ހިނިތުންވުން ދައްކަން. އަޅުގަނޑު ބޭނުންނުވޭ މާޔޫސްވާކަށް. އެ ހިތްވަރު ނެރެ އެ ހިނިތުންވުން ދައްކަން އެންމެ އުނދަގޫވީ
ސާއިދު އަހުމަދު

ކިޑްނީއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފެށި މި ދަތުރުގައި އަދިވެސް އުންމީދު ކަނޑާނުލާ ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް ސާއިދު ބުންޏެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ މީހުންގެ ކިބައިންނާއި ކިޑްނީއެއް ހޯދުމަށް އެދި އާދޭސް ކުރި މީހުންގެ ކިބައިން އޭނާއަށް ހިތްދަތިކަން ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް އޭނާ އުންމީދު ކުރަނީ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ކިޑްނީއެއް ލިބި، އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ދުޅަހެޔޮ، އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ވޭތު ކުރެވޭނެ ދުވަހެއް ފެނިގެން ދިޔުމެވެ. އުމުރުން 06 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަކު ސާއިދުގެ ހުރިއިރު ކޮވިޑާއި ގުޅިގެންނާއި ސާއިދު އަކީ ހައިރިސްކް މީހަކަށްވުމުން އޭނާ ދަރިފުޅާ ބައްދަލުނުވާތާ މިވަނީ އަހަރެއް ވެފައެވެ. ދަރިފުޅަކީ ފުރާނަކަމަށް ސިފަކުރަމުން ސާއިދު ބުނީ އޭނާ އުންމީދު ކުރަނީ ދަރިފުޅަށް ވެސް މި ބައްޔާ ބެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތު އެނގި، ދަރިފުޅު ގައިގައި ލޯބިން ބައްދާލެވޭނެ ދުވަހެއް ފެނިގެން ދިޔުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
2%
0%
95%
1%
0%
1%
ކޮމެންޓް
31 މާރޗް 2021 | ބުދަ 01:46
ޔައު
ލޯބިވާ. މީހާ. ދޫކޮށް. ދިޔައީ؟ އަންހެނުން. ވަރިވީތަ؟ އިތުރު. ތަފްސީލެއް. ނެތީމަ. މިއަހާލީ
30 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 20:54
ޝާހީން
އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި "އާމީން"
30 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 14:11
ރމޒ
ހެޑިން ގޯސް ލޯބިވާކަމަށް ހެދުނު މީހުން ދޫކޮށްފަ ދިޔުން މި ގޮތް މާރަންގަޅު އަވަސް ޝިފާޔަކަށް އެދެން ޢާމީން
29 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 21:58
އައިމިނަތު
ﷲ އީ ޝިފާ ދެއްވާ ފަރާތެވެ. ތިބާ ﷲ އަށް ދުޢާކޮށް އަޅުކަމުގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރާށެވެ. ޤުރުއާން ކިޔަވާށެވެ. އަދި ދަމުނަމާދުވެސް ކޮށް ﷲ އަށް ތިބާ ދަންނަވާށެވެ. ތިބާގެ ހަށިގަނޑުގައި އަޅާވޭނާ ހިތާއި ސިކުނޑީގައި އަޅާވޭން އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވަނީ އެކަލާންގެއެވެ. ބޭކާރު، އަމުދުން އެކުވެރިޔާގެ ދަތިދުވަސްތަކުގައި އަޅާނުލި ނަމަވެސް އޯގާތެރި ބަހެއްވެސް ބުނެލަން ނުކެރުނު ރައްޓެހިންނަކީ އެއްވެސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ބައެއް. އެމީހުންނަށްޓަކައި ތިބާ ހިތާމަ ކޮށް ވަގުތު ނަގާނުލާށެވެ. ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުން އުއްމީދު ކަނޑާ ނުލާށެވެ. ތިބާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވައި ތިބާގެ ބައްޔަށް އަވަސް ޝިފާއެއްމިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
29 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 15:29
މާކުރަތު ކުއްްޖާ
ވަރައް ދެރަވެއްޖެ.☹️ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރައް އަވަހަށް ތި ބަލިން ރަނގަޅުވާނެ.
29 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 07:58
ާާ
ސުބުހާނައްﷲ. ސާއިދުއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރުކުރައްވާށި. ސާއިދުގެ އެކުވެރިޔާަ: ސާއިދުގެ ފުރާނަ ހުރިހާ ހިނދަކު ދޫނުކޮށްލައްޗޭ.
29 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 00:50
hana
Mee haadha hevvaa headline ekey. Eynage anhenun .. eyna dhookuran jehun eki sababuthah huredhaane. Eyna ge mizaaji badhaluvumaa, goas kohn hithimaa, eki sababu thah. Ambimeehaa akaai firimeehaa dhemedhu vaa kameh anhen meehaa kuvverikohn headline liyumaky goaheh..
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 23:30
ާއަޒޫ
މާތް ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ސައީދައް ވަރަށް އަވަހައް ކިޑްނީ އެއް ލިބޭނެ. ޙިތްވަރު އެލުވައި ނުލާ ﷲ ގެ މަގުގައި ސާބިތު ވެ ހުރޭ. ޢިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބު ލިބޭނެ. ގިނަ ގިނަ އިން ދުޢާ ކުރޭ.
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 23:27
ޢަލީ
ޢަވަސްް ޝިފާއެއް މިނަވަރުކުރައްވާށި.
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 23:20
ޝަބާ
😭😭😭
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 22:38
ބުރަކި
ވަރައް ދެރަ އަވަސް ސިފާއަކަށް އެދެން
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 21:40
ޢަހުމަދު
އެއްވެސް އަގަކާ ނުލާ އަހަރެންގެ ކިޑްނީ ދިމާވާކަމުގަ ވަންޏާ ދީފާނަން....7689565
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 21:33
ލަތާ
ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 21:29
މިތުރު
މާތް ﷲ ސާއިދުއަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި. އާމީން ..
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 21:21
ޚުމަރު
ޢަވަސް ޝިފާޢަކައް އެދެން
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 21:03
ހުވަދު އަލިބެއްޔާ
ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދިމާވެދާނެ ޙަލާތެއް.. މާތްﷲ ގެ ރަޙުމަތުން ސާއިދަށް ކިޑްނީ އެއް ލިބި އުފާވެރި ހާޔާތެއް ލިބޭނެ.. އަހަރެންގެ ދުޢާ އަކީ ސާއިދަށް ހެޔޮ ޞިއްޙަތު މިންވަރު ކުރެއްވުން.. ވ ދެރަވެ ހިތުގައި ޖެހިއްޖެ.. ސަރުކާރުން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން ރަނގަޅު ކަމެއް ގޮތުގައި ދެކެން..
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 20:48
ޢާނީ
އަސްލު ވާގޮތް ތީ ހަމަ.ކަމެއް ކުރިމަތި ވީމަ ގިނަ މީހުން ހަމަ އެމީހަކާ ދުރައް ދާނި.އަހަރެން ނަކީ ވެސް ތިފަދަ ހިތް ދަތި ކަމެއް ކުރިމަތި ވި މީހެއް.ލިބިފަ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު އުމުރުން 3 އަހަރުގަ ބުލަޑު ކެންސަރު ޖެހުނީ.ފިރިމީހާ ޔަާ 2 މީހުން އިންޑިޔާ ގަ ތިއްބަ 2 މަސް ނުވެ ފިރިމީހާ ވަޒީފާއިން ކަޑާލާފި.އޭ ސަރުކާރު ވަޒީފާއެއް. ދެން ހަރަދު ކުރަން ތިބި ފިރިމީހާގެ ޢާއިލާ މީހުން ވެސް ގިނަ ދުވަސް ވާތީ ފިރިމީހާ ވަޒީފާއަށް ނުދެވި ހުންނާތީ ރުޅިއައިސް ވާހަކަ ވެސް ނުދައްކާ.ދެން ހަދާނި ގޮތެއްނެތިގެން ކުޑަދަރިޔާ އެކު އެކަނި މާ އެކަނި ބޭރު ގަުމެއްގަ ހުރެފަ ފިރިމީހަާ ވަޒީފާ އަދާކުރަން މާލެ ފޮނުވި.ކުޑަ ކުއްޖާ ގޮވަިގެން އެކަނިމަާ އެކަނި ފަރުވާ ނިމެންދެން އުޅުނި ބޭރުގަުމެއްގަ.ދަރިފުޅު އެޑްމިޓް ކުރަން ވެސްޖެހޭ ބައެއްފަހަރު.އެތާ އުޅޭދިވެހިން އެފަދަ ހާލަތުގަ ވަރަށް އެހީތެރި ވެދޭ.އިރާދަކުރެއްވީތީމިހާރު މި ހުރީ ދަރިފުޅުގެ ފަރުވާ ނިމި ރާއްޖޭގަ.އޭ ވ ހިތް ދަތި ވި ދުވަސް ކޮޅެއް.ސާއިދު ވެސް ކެއްތެރި ވޭ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ރަގަޅުވާނެ.
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 20:39
ހެޔޮ ދުޢާ ކުރަން
ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ މިހަބަރު ކިޔާފައި، ސައީދު އަށް އަވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރެއްވުމަށް ދުޢާ ކުރަން. ކިޑްނީ ވިއްކަން ބުނި ފަރާތުންވެސް ކޮންމެވެސް މަޖްބޫރުކަމެއް އޮތީމަ ކަމަށްވެދާނެ ދޯ ކިޑްނީ ވިއްކަން ތި އުޅުނީ.
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 20:38
ދ
ދުނިޔޭގެ ހާލަތު ޙަސްބުނަﷲ ވަނިޢުމަލް ވަކީލް
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 20:21
އަހުމަދު
މާތްﷲސާއިދު އަށް އަވަސް ޝިފާ ދެއްވާށަ