ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2021 | ބުދަ 09:26
ރައީސް ޞާލިޙް
ރައީސް ޞާލިޙް
ރައީސް އޮފީސް
އެމްޑީޕީ ރަށްވެހިފަތިސް ކެމްޕޭން
ކުރިއަށް އޮތް މަޝްރޫއުތަކާއެކު ގދ. އަތޮޅަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ: ރައީސް
 
ތިނަދޫއަކީ ވިޔަފާރިހަބަކަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ރަށެއް
 
ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިމޭނެ

ކުރިއަށް އޮތް މަޝްރޫއުތަކާ އެކު ގދ. އަތޮޅަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕޭން ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ގދ. އަތޮޅުގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވަމުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، ގދ. މަޑަވެއްޔާއި ހޯނޑެއްދޫގެ ކޯޒްވޭ ހަލާކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރު ވެފައިވާތީ، ކޯޒްވޭގައި ތަނބު ޖަހައިގެން އަލުން ހަދާގޮތަށް، ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓެންޑަރ ކުރާނެކަމަށެވެ.

ގދ. ތިނަދޫއަކީ، ވިޔަފާރިހަބަކަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ރައީސް ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ބަނދަރު ކޮމާޝަލް ބަނދަރަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރައްވުމުގެ އިތުރުން މިހާރު ހުރި ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މަސްގަނެ ސްޓޯ ކުރުމަށް 1000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖްއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައްދޫގެ ތަރައްގީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރަށުގެ ސިއްޚީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ދާކަމަށާއި،  ރަށަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ކުރިއަށް ދާކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ނަޑެއްލާ ކައިރި ސަރަހައްދުގައި ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށާއި، ރަށު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރ ކުރުން ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ހޯޑެއްދޫ މަސްފެކްޓްރީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތްއޮތުން ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެކަން ހައްލުކޮށް، އެތަނުގެ ކުލި ސީދާ ކައުންސިލް އަށް ލިބޭގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެރަށު ސުކޫލް ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ޖޫންމަހު ފެށޭވަރުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެރަށު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑަހަލަގަލައިގަ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކުރަން ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ފިޔޯރީ ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ވާދޫގައި އޭޓީއެމް މެޝިނެއް ބެހެއްޓުމާއި، ރަތަފަންދޫއިން، ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިތުރުން އަތޮޅުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް ތަރަށްގީކުރުން ވެސް، ހުވަދު އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއު ތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް