ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަ

މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް އެބައޮތް:ޓްރަމްޕް

  • ފަލަސްތީނުން ބެނުންވަނީ 1967ގެ ސަރަހައްދީ އިމަށް ދައުލަތް ގާއިމް ކުރުމަށް
  • ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމާމެދު ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުންނަވަނީ ދެ ފިކުރެއްގަ

ކ. މާލެ | 4 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 16:34 | 1,988

އައްބާސްވެސް ވަނީ ޓްރަމްޕްއާ އެކު މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ގެނެވިދާނެކަން ޔަގީން ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފަ - ފޮކްސް ނިއުސް

މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފުުރުސަތެއް އެބައޮތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދެ ބޭފުޅުން އެކުގައި ވައިޓް ހައުސްގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޓްރަޕްމްވަނީ"މިކަން އަހަރުމެން ކުރާނެ" ކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސް އައްބާސް ވަނީ އެ ގައުމުން ސުލްހަ ބޭނުމީ ދުވަސްވީ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ދެ ދައުލަތް އުފައްދައި ފަލަސްތީނުގެ އިމަކީ 1967ގެ ސަރަހައްދީ އިން ކަމުގައި ބަލައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ރައީސް، މަނިކުފާނާއެކު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަ އޮތް އުއްމީދެއް" ރައީސް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމާމެދު ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުންނަވަނީ ދެ ފިކުރެއްގައެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހު ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ދެ ދައުލަތް އަދި އެއް ދައުލަތް ހެދުމަށްވެސް ބެލިން އަދި އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ ދެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ގޮތެއް," ކަމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ހަމަނުޖެހުން ތައް ނުހުއްޓުވާހާ ހިނދަކު ސުލްހަ ދެމި ނޯންނާނެކަމަށެވެ.

ޖަލުތަކުގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާތަކަށް ފައިސާދިނުމާއި އިސްރާއިލާދެމެދު ހިނގާފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މަރުވި ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމުން ރައީސް އައްބާސް އަށްވަނީ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރުން ބުނަނީ އެ ގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމަކީ ޓެރެރިޒަމަށް ހިއްވަރު ދިނުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވަނީ އެކަމކީ މިހާރުވެސް މަގުބޫލުކަން ކުޑަ އައްބާސްއަށް ސިޔާސީގޮތުން މަގާމު ދިފާއު ކުރެއްވުމަށް ގޮންޖެހުމަކަށްވާނެ ކަަމަށެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އިސްރާއީލާ ގާތް ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުން ކުރިންވަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ޓްރަމްޕްގެ މަންދޫބަކުވަނީ މާޗް މަހު އަރަބި ލީގުންވެސް ތާއީދުކޮށްފައިވާ ޕްލޭނާމެދު އެ ގައުމުންވެސް ސީރިއަސްކަން ފަލަސްތީނަށް ކަށަަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.