ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 12:36
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދް ސަލީމް
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދް ސަލީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޓު ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި
 
މިއީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެއް
 
މި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ބަހުސް ކުރުމަށް ފާސް ކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 24 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

ހޮޓާ، ކެފެޓީރިއާ އަދި ރެސްޓޯރެންޓު ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ބަހުސް ކުރުމަށް ފާސް ކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 24 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އަދި މުއްދަތު އިތުރު ކުރަމުންދާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަނަށް މާލީ ގޮތުން ލިބެމުންދާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން އެ ވިޔަފާރިތައް މުޅިން ބަނގުރޫޓުވަމުން ދާކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލައަކީ ވިޔަފާރިތައް އަލުން ނަގާ ކޮޅަށް ޖެހުމުގެ އުއްމީދު ކުޑަވަމުން ދާކަމަށާއި އެ ވިޔަފާރިތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއް ނެތި އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ގެންދާތީ މި ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަކުލީފުތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ވެސް އެންމެ ގިނައިން ހޯދަމުން ދަނީ ކެފޭ ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރެންޓުތަކުން. ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ނުކުތުމަށް ދިވެހިންގެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ދޮރަކީ ވެސް ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތަށް. މިހާރު ރާއްޖޭގައި އިއުލާނު ކުރެވިފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދިގުދެމިގެން ގޮސް މި ވިޔަފާރި ވަނީ ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުއްޓުމަކަށް ގޮސްފަ. ގައުމުގެ އާއްމު އިގްތިސާދަށް މީގެ ސަބަބުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ގިނަގުނަ.
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

މީގެ އިތުރުން މެންބަރު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިންނަކީ ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން ކަމަށާއި ބޮޑު ކުއްޔަށް ތަންތަން ނަގައިގެން، ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ވިޔަފާރިއަށް އެރި ލޮޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ތަންތަން މުޅިން އިނދަޖެހިއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަރަންޓު ބިލާއި ފެންބިލު ފަސްކޮށްދިން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް ނުދެއްކި، އެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލާފައިވާ ތަންތަން އެބަހުރި ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަ މުސާރައެއް ނުދެވި ތަނުގެ ކުލި ބަރާބަރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި