ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 06:55
ޗައިނާގެ ސިންޖިއާން ސަރަހައްދުގައި އެގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް
ޗައިނާގެ ސިންޖިއާން ސަރަހައްދުގައި އެގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޗައިނާގެ ވީގްރޫ މުސްލިމުން
ޗައިނާގައި އާއިލާގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި ވީގްރޫ މުސްލިމް ކުދިން ޔަތީމުހާނާތަކަށް ގެންދޭ
 
އެމްނެސްޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ޗައިނާގެ ސިންޖިއާން ސަރަހައްދަށް އދ.ގެ މާހިރުންނާއި މިނިވަން ރިސާޗަރުން އަދި ނޫސްވެރިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގޮވާލާފައި
 
އެމްނެސްޓީގެ ތަހުގީގީ ޓީމުން ޗައިނާގެ ވީގްރޫ މުސްލިމުންގެ ބައެއް އާއިލާތަކާ ބައްދަލުކޮށްފައިވޭ

ޗައިނާގައި ވީގްރޫ މުސްލިމް އާއިލާތަކުގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި އެމީހުންގެ ކުދިން ޔަތީމުހާނާތަކަށް ގެންދާ ކަމަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާ އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލުން ބުނެފިއެވެ.

އެމްނެސްޓީން ދާދިފަހުން ސާއިޢުކުރި ރިޕޯޓުގައި ބުނީ، އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ތަހުގީގީ ޓީމުން ޗައިނާގެ ވީގްރޫ މުސްލިމުންގެ ބައެއް އާއިލާތަކާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ ފުލުހުންގެ ފުރައްސާރައިގެ ސަބަބުން ފިލަން މަޖުބޫރުވި ބައެއް އާއިލާތަކާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވީގްރޫ މުސްލިމުންގެ އާއިލާތަކާ ހަވާލާދީ އެމްނެސްޓީއިން ބުނީ ވީގްރޫ މުސްލިމު އާއިލާތަކަށް ޗައިނާގެ ފުލުހުންގެ ފުރައްސާރަކުރުމާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މާމަ އަދި ކާފަ ނުވަތަ އާއިލާގެ އެހެން މެމްބަރުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުޑަކުދިން އާއިލާގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި ޔަތީމުހާނާތަކަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ.

އެމްނެސްޓީ އަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޗައިނާއިން ފިލަން މަޖުބޫރުވި ވީގްރޫ މުސްލިމަކު ބުނީ އޭނާގެ ހަތަރު ދަރިންނަށް އިޓަލީއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އިޓަލީ ސަރުކާރުން ދިންނަމަވެސް ޗައިނާއިން ވަނީ އެ ހަތަރު ކުދިން އެގައުމުން ބޭރުވުމުގެ ކުރިން ހިފަހައްޓައިފައި ކަމަށާއި، އަދި އެ ކުދިން މިހާރު ބަލަމުން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކުދިންނަށް އާއިލާއާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާތަނަށް ވެސް ދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްނެސްޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ޗައިނާގެ ސިންޖިއާން ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް އދ.ގެ މާހިރުންނަށާއި މިނިވަން ރިސާޗަރުންނަށް އަދި ނޫސްވެރިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އާއިލާގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި ހިފަހައްޓައިފައިވާ ކުޑަކުދިން، އެ ކުދިންގެ އާއިލާއަށް އަލުން ހަވާލުކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
7%
0%
20%
67%
7%
0%
ކޮމެންޓް
21 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 10:21
އެފޭ
އިންޑިއާގެ ކަޝްމީރުގަ ކުޑަކުދިން ބަޑިޖަހާމަރަންވެސްމަރާ