ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 15:38
ސިނޮފަރމް ކޮވިޑް ވެކްސިން
ސިނޮފަރމް ކޮވިޑް ވެކްސިން
މަގޭ ރިޕޯޓު
މަގޭ ރިޕޯޓު: ޗައިނާއިން ވެކްސިން ދިނީ ހިތުން ރުހުމުން؟ ނުވަތަ އިންޑިއާއާ ވާދައަށް؟
 
ފުރަތަމަ ދޭނެ ކަމަށްބުނި އެއްލައްކަ ޑޯޒް ވީތަނެއް ދެނަހުރި މީހަކު ހުރި ކަމަކަށް ނުވި
 
އިތުރު އެއްލައްކަ ދޭނެކަމަށް މިމަހު ކުރީކޮޅު ޗައިނާއިން އިއުލާންކުރި
 
އިންޑިއާއިން ދެލައްކާ ޑޯޒް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރުމުން ޗައިނާއިންވެސް ދެލައްކަ ޑޯޒް ދޭނެކަމަށް އިއުލާންކުރި

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރި ވަބާ މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެން ފެށުމާއެކު އެންމެން ވެސް އިންތިޒާރުކުރަމުން އައީ އެއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ވެކްސިނަކަށެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް އައިއިރު އެކި ޤައުމުތަކުން ވެކްސިންތައް ތަހުލީލުކުރަމުން އައިސް ތިން ހަތަރު ވެކްސިނެއް ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ތަރައްޤީކުރެވުނެވެ. އެއާއެކު ދެން އިވެން ފެށީ ފަގީރު ޤައުމުތަކަށް ވެކްސިން ލިބޭނެތޯއާ މެދު ކުރެވުނު ސުވާލެވެ. މި ކުޑަކުޑަ ރާއްޖެއަށް ވެސް ވެކްސިން ލިބޭނީ ކޮން އިރަކުތޯ ދިވެހިން ދިޔައީ ސުވާލުކުރަމުންނެވެ.

ވެކްސިން ހޯދަން ސަރުކާރުން ގެންގުޅުނު އުކުޅުތައް ކިތަންމެހާވެސް ހިކުމަތްތެރިއެވެ. މިހެން މިދެންނެވީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ވެކްސިން ނުހޯދެނީސް ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ގަނެގެންނާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ވެކްސިން ހޯދައި، ޔަގީން ކުރިއެވެ. އެސްޓްރާޒެނެކާ ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި، އިންޑިއާއިން ވެސް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ވެކްސިން ހޯދިއެވެ.

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީކުރުމުގެ އާދަ ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން ވެސް ސިޔާސީ ކޮށްލީއެވެ. ޗައިނާއިން ވެކްސިން ނުގެނެސް، އިންޑިއާއިން ވެކްސިން ގެންނަން ނިންމީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ. އިންޑިއާއިން ފުރަތަމަ އެއް ލައްކަ ޑޯޒް ހަދިޔާކުރި ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކާ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރީ އެންމެ އިތުބާރު ހިފޭ ވެކްސިންކަމަށާއި، އެތަކެތި ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ވެސް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ. ޗައިނާ ވެކްސިން ނުގެނައުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށާއި، އެއަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް ލިބުމުން އެވެސް ބޭނުންކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ޗައިނާ ދުރުކަމުން އެތަނުން ވެކްސިން ގެނައުމަށް އުނދަގޫވާނެކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ކަން ހިނގީ އެމަގުންނެވެ. އިންޑިއާއިން ދެލައްކާ ޑޯޒް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރުމުން ޗައިނާއިން ވެސް ދެލައްކަ ޑޯޒް ދޭނެކަމަށް އިއުލާންކުރިއެވެ. ވެކްސިން ލިބޭނެކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިއުލާން ނުކުރަނީސް، ފުރަތަމަ ފަހަރު އެކަން އިއުލާންކުރީ ވެސް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރެވެ. އެހެންކަމުން ޗައިނާއިން ވެކްސިން ދޭން ކެތްމަދުވެފައިވާކަމަށް ބަޔަކަށް ހީވެދާނެއެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ދޭ ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންވެފައި ތިބި މީހުންނަށް އުއްމީދީ ވާހަކަޔަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ޚަބަރެއް ނުވެ، މަހެއްވީފަހުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު އެއްލައްކަ ދޭނެކަމަށް މިމަހު ކުރީކޮޅު ޗައިނާއިން އިއުލާންކުރިއެވެ. ފުރަތަމަ ދޭނެ ކަމަށް ބުނި އެއްލައްކަ ޑޯޒް ވީތަނެއް އަދިވެސް ނޭނގެއެވެ. މުޅިން ވެސް ކިޔަނީ ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނެ ވާހަކައެވެ.

މިހާރު އިވޭ ވާހަކައަކީ އެ ވެކްސިންތައް ބަލައި ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ދާން ޖެހޭ ވާހަކައެވެ. އަނެއްކާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހުނީއެވެ. މަދު ބަޔަކު ނިކުމެ "އައުޓް" ކުރަން އެގޮވާ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދިން ވެކްސިން ރާއްޖެ ގެނެސް، ބޯޑަރުން "އިން" ކޮށްދިނީ ހަމަ އިންޑިއާއިންނެވެ. ފްލައިޓެއް ފޮނުވާކަށް ނުޖެހުނެވެ. އެހެންކަމުން ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ދޭނެކަމަށް ބުނީ ހިތުން ރުހުމުންތޯ ނުވަތަ އިންޑިއާއާ ވާދައަށްތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ޗައިނާއިން ވެކްސިން ލިބޭނެކަމަށް ބަލައިގެން ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވެކްސިން ކެމްޕޭން މިހާރު އެއޮތީ މަޑު ޖެހިފައެވެ. އަނެއްކާވެސް ކޮވިޝީލްޑް ޝިޕްމަންޓަކަށް އެ އޯޑަރުކުރީ ޗައިނާ ވެކްސިން ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ ޔަޤީންކަން ސަރުކާރަށް ނެތުމުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
8%
0%
0%
8%
17%
67%
ކޮމެންޓް
19 މާރޗް 2021 | ހުކުރު 09:24
ޓިނޭ
އެހެންވީމަ މިވެރިކަމުގަ އިންޑިޔާ އިން މި އުޅެނީ ޗައިނާއިން ޔަންޓޭ ވެރިކަމުގަ ކޮއްދިން ކަންތައް ގިނަތަން ފެނިފަ އެކަމުގެ ވާދައިގަތާ.
19 މާރޗް 2021 | ހުކުރު 06:07
ާއިސްހާގް
ޗައިނާ ސަރުކާރު ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ޕީޕީއެމް އިން އެމީހުން ބޭނުމެން ނުވާނެނު މި ސަރުކާރަ ފަސޭހަވާގޮތަކަ ކަމެއްކުރަން