ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 11:57
މި އަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މި އަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް
ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުން
ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ މައިގަނޑު 33 ދާއިރާއަކުން
 
ފޯމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނާއި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެ
 
ގައުމީ އިނާމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

 މިއަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމެޓީން ބުދަދުވަހު ވަނީ، ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ލިޔުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަަރުވެސް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ މައިގަނޑު 33 ދާއިރާއަކުންނެވެ.

މީގެއިތުރުން، ގައުމީ އިނާމަށް އެދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި، ގައުމީ އިނާމަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ކުންފުނި، ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާއަތް ފަދަ ތަންތަނުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް މެދުވެރިނުކޮށް، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން، ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަހަރު ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭ ގޮތަށްވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Advertisement

މިކަމާގުޅޭ ފޯމު ރަސްމީ ގަޑީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ލިބެންހުންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް ޑައުންލޯޑުކުރެވެން ހުންނާނެކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ގައުމީ އިނާމާބެހޭ މައުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށްވެސް ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއުވާންގެ ސުވާލު، އިދިކޮޅަށް: ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ، އުތީމު މަހާރަދުން ހޯއްދަވައިދެއްވި މިނިވަންކަން ދިފާޢުކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން: ރައީސް
އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މިއުވާން
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މުސާރައަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި
5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ؟
މާދަމާއަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި
އައިއޯއައިޖީގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ހޯދި ފަޚުރުވެރި ތާރީޚީ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރައްވާ، ރައީސް ޓީމުތަކަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ