ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2021 | ބުދަ 20:40
34 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
34 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
34 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުން
34 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ނުކުރެވި ބާކީ އޮތީ 30 ރަށް
ސަރުކާރުން މިހާރު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޖުމްލަ 110 މަޝްރޫއެއް ހިންގަމުން ގެންދޭ
މި އެއްބަސްވުމަކީ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ އެއްބަސްވުމެއް

34 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމަކީ 16 އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާހެން، 34 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން، ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement

މިކަމަށްޓަކައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނު 34 މަޝްރޫއާއެކީގައި، ސަރުކާރުން، މިހާރު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޖުމްލަ 110 މަޝްރޫއެއް ހިންގަމުންގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި މީހުން އާބާދުވެފައިވާ ރަށްތަކުގެ ނިސްބަތަށް ބަލައިލުމުން، ވޭތިވެދިޔަ ދެ އަހަރު މި ސަރުކާރަށް މި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ހާމަވެގެންދާ ކަމަށްވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.  

މިއަދު ސޮއިކުރެވުނު 34 ޕްރޮޖެކްޓާއެކީގައި، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ހިންގަމުން އެބަގެންދަން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 110 ޕްރޮޖެކްޓް. ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ، އާބާދުވެގެން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށް ބަލައިލީމަ، އޭގެ އަދަދާއި މި 110 އަކާއި އަޅުގަނޑުމެން ހިސާބު ޖަހާލީމަ އެނގޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ވޭތިވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައިވެރިވެފަވާ މިންވަރު.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ނުކުރެވި ބާކީ އޮތީ 30 ރަށެއްގައި ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން 14 ރަށެއްގެ ބިޑް، ބުދަ ދުވަހު ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދި 11 ރަށެއްގެ ބިޑް ހުށަހެޅުން މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި ފަސް ރަށެއްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސޮއިކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

34 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އަސްލަމާއި، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރާއި، އިންޑިއާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުގެ ނައިބުގެ އިތުރުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ މަލްޓިލެޓަރަލް ސެކްރެޓަރީ ޑރ. ހާލާ ހަމީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުނާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

- ކޮމެންޓް