ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2021 | ބުދަ 19:39
ރައީސް ސޯލިހު ކެބިނެޓް ވަޒީރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް ސޯލިހު ކެބިނެޓް ވަޒީރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ވަޒީރުންގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަތައް
ވަޒީރުންގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވެރިންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލުކުރެވޭނެ - ރައީސް
 
2008ގައިވެސް އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރީ ވެރިންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން

ކެބިނެޓް ވަޒީރަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ފެންމަތިވާ ވަޒީރުންގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަތައް ވެރިންނާ މަޝްރަވާކޮށްގެން ހައްލުކުރެވޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވައިގެން ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ނޫން ކަމަށެވެ. ކޮންމެ މަގާމެއްގައި ހުރެވެސް ނަންގަވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއްކަން ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންވާނެކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެފަދަ މަގާމެއްގައި ހުންނަވާއިރު އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ވުރެ ޒިންމާ ބޮޑުކަމަށާއި އެހެންވެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅުއްވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ އެއީ ޒާތީގޮތުން ކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަތަކަކީ އަލަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2008 ވަނަ އަހަރުވެސް އެފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭރު އެކަންކަން ނިންމެވީ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކޮށް އިންޓަރނަލް ކަންކަމުގެ ގޮތުގައިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ދެންވެސް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަށާއި، އެކި ޕާޓީތަކުގެ ވަޒީރުން ތިބިނަމަވެސް މިއީ އެއް ސަރުކާރެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު މި ކޯލިޝަން ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމެއްކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރަކަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އަދި މަޖިލީހުން އެއްވެސް ވަޒީރަކަށް އިތުބާރު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ގަބޫލުކުރާނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެކަމެއްވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެމަނިކުފާނަށް ގެންދިއުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ވަކިކުރެއްވި ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރ މަލީހުގެ މައްސަލައަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަވެސް ފުރިހަމަ އަޢުލަބިއްޔަތުގެ ސޮޔާއެކު އެމަނިކުފާނަށް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ދިޔައީ މަލީހު ބޭނުންފުޅުވި ގޮތަށްކަމަށާ އެކަމާ މަޝްވަރާކުރުމުން ބޭނުންފުޅުވީ އަމިއްލަފުޅަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ދެންވެސް އެފަދަކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ހަމަ އެ އުސޫލުން ރައީސްއާ ހަމައަށް ގެންދިއުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރުވެ ތިން އަހަރަށް އަޅާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ހަތަރު ވަޒީރަކު ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނިންމައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައި ހުންނެވި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް 2020 ވަނަ އަހަރު ވަކިކުރެއްވިއިރު، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހިންގި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީންވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަތަކެއްގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު އެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ ޚުދު ރައީސް ސޯލިހެވެ. އަދި ދާދިފަހުން އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނިންމާ ހަމަ ޖޭޕީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރ މަލީހު ޖަމާލްވެސް ވަނީ ވަކިކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"