raajjemv logo
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު
ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދެމުން މިއަންނަނީ އެއް ކަންތައްތަކަކަށް - އެޗްއީއޯސީ
 
ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދިގުރާސްތާ ޕްލޭންތަކެއް ހެދިގެން ދިޔަ
 
އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ވެސް ދެމުން މި އަންނަނީ އެއް މެސެޖެއް
 
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުކުރަމުންދާ ހުރިހާ އުސޫލެއްގެ އަސާސަކީ އެއް އަސާސެއް
ފާތިމަތު އުދުމާ
1,890
ކ. މާލެ |
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 07:01
އަހްމަދު ނާސިރު
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ރާއްޖޭގައި ފެނުނު ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދެމުން މި އަންނަނީ އެއް ކަންތައްތަކަކަށް ކަމަށް ހެލްތު އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ނާސިރު ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ވެސް ދެމުން މި އަންނަނީ އެއް މެސެޖެއް ކަމަށާއި އެޗްޕީއޭއިން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުކުރަމުންދާ ހުރިހާ އުސޫލެއްގެ އަސާސަކީ އެއް އަސާސެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި އަސާސްތަކަކީ ގައި ދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި، މާސްކުއެޅުމާއި ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވެ، ސެނެޓައިޒްކުރުން ކަމަށް ނާސިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަހަރު ދުވަސްވެގެން ދިޔައިރު، މިހާ ހިސާބަށް އާދެވިފައި މިވަނީ ސިއްހީ އެހީތެރިންނާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ އިތުރުން އާންމުންގެ ފަރާތުން މި ކަންތައްތަކަށް ލިބުނު އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުކަން ނާސިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެއްޖެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނާސިރު ވަނީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދިގުރާސްތާ ޕްލޭންތަކެއް ހެދިގެން ދިޔަކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްއެއް ފެނުމާ އެކު ކަމާބެހޭ މާހިރުންގެ އިރުޝާދާއި ބޭރުގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުން އަޅަމުންދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލައި ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ދިޔަކަން ނާސިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކްލިނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ޓީމުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޑރ މޫސާ ހުސައިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ރާއްޖެ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ އެހީތެރިންގެ އިތުރުން ގައުމުތަކުގައި މެޑިސިން ކިޔަވަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ދިޔަކަމަށާއި، ކޮލެޖްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާ އެކު ދަރިވަރުން އަނބުރާ ކިޔަވަންދާން ފެށުމުން ޚިދުމަތްދޭން ތިބި ފަރާތްތަތަކުގެ އަދަދު ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވާކަން ޑރ. މޫސާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އަދި އެހެނިހެން ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭން ތިބީ އެއް ބަޔެއްކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާންދޭން ޖެހޭ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް ނުދާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ މޫސާ ވިދާޅުވީ ސިއްހީ އެހީތެރިން މިހާރު ވަރުބަލިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، ކޮވިޑްގެ ތިން ވަނަ ރާޅާ ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަން ޖެހެނީ ވަރަށް އާދައިގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގައި ދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި، މާސްކުއެޅުމާއި ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވެ، ސެނެޓައިޒްކުރުން ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސްކުރައްވަމުން، ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޑޮކްޓަރު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް