raajjemv logo
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
އުރީދޫގެ ހިއްސާއަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުުގައި 2.34 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި
 
މިއަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 44 ހިއްސާދާރުން
 
2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ޕްރައިޒްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް
 
2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
ފާތިމަތު އުދުމާ
1,534
ކ. މާލެ |
2 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 22:18
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 2.34 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 2.34 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ މަރޗް މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު، އުރީދޫ އިން އޮންލައިން ކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 44 ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 34 ހިއްސާދާރުންގެ 100 އިންސައްތަ ވޯޓާއިއެކުއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު އުރީދޫއިން ވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 3.30 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފައެވެ.

މިޖަލްސާގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް ދެ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާފައިވާ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 36 ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓާއި އެކުއެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓު 33 ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓާއިއެކު ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 32 ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓާއިއެކުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިޖަލްސާގައި ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރަށް އުރީދޫގެ އޮޑިޓަރުން އައްޔަނުކޮށް، އޮޑިޓަރުންގެ އުޖޫރަ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ޓެކްސް ނުހިމަނައި އަދި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އައުޓް އޮފް ޕޮކެޓް ހަރަދުތައް ހިންގަމުންދާ މިންވަރަކުން، ޖުމްލަ ފީގެ ފަސް އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ބިލް ކުރާގޮތަށް، އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި 69،610 ޑޮލަރު ދީގެން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޕްރައިޒްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް އައްޔަނުކުރުމަށް 34 ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓާއި އެކު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އުރީދޫގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ފަހިވޯޓް މެދުވެރިކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މިޖަލްސާގައި ޖުމްލަ 44 ހިއްސާދާރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެއީ އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވި 36 ހިއްސާދާރުންނާއި ޕްރޮކްސީކޮށް ބައިވެރިވި 8 ހިއްސާދާރުންނެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އުރީދޫގެ ޗެއަރމަން، އެންޑްރޫ ކްވަލްސެތް ވަނީ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއެކުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް އުރީދޫއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެވުނުކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ގޮންޖެހުންތަކާއިއެކު އުރީދޫގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށްވެސް އެންޑްރޫ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އުރީދޫގެ މެެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ ނަޖީބް ހާން ވެސް މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާއިރު، ސީއީއޯ ވަނީ އުރީދޫއިން މިހާރު ފޯރުކޮށްދޭ ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކީ ޑިޖިޓަލައިޒްޑް ހިދުމަތްތައް ކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ކްރައިސިސް ރެސްޕޮންސް ޓީމްގެ އަގުހުރި މަސައްކަތް އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް