އިދިކޮޅުގެ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް
ބީރްބޮލް ވަޒީރަށް ވީ ވަރުވެސް އިދިކޮޅަށް ނުވި، ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން ހިންގި ހަރަކާތް ޗޮކުން
 
ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޖާގަ ނުދޭކަން ދެއްކުން
 
މުޒާހަރާއަށް 200 އާ ގާތަށްވެސް އެއްފަހަރާ މީހުން ނުނިކުމޭ
 
ފޮޓޯތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ބޮޑު މަންޒަރު ރައްޔިތުންވެސް ސާފުކުރި
ކ. މާލެ |
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޚިލާފަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

ރަސްގެފާނަކީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ، ރަށު ތެރޭގައި އަޑުފެތުރިފައިވާތާ ޒަމާންތަކެއް އޭރު ވެއްޖެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ ވާހަކަތައް ރަށު ތެރޭގައި ފެތުރި، ދެމީހަކު އެއްތަންވެލައފިއްޔާ ނުދައްކައި ދޫނުކުރެވޭ ވާހަކައަކަށްވެސް ވެއްޖެއެވެ. އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ، ރަސްގެފާނު އަބަދުމެ ހުންނަވަނީ އެކަން ޙައްލު ކުރާނެ ގޮތެއްގެ ވިސްނުންފުޅުގައެވެ. އެންމެ ފަހުން، ރަސްގެފާނު އެކަން ހިއްސާކުރެއްވީ ބީރްބޮލް ވަޒީރާއެވެ. އެވާހަކަ ހަމަ ހިއްސާކުރެއްވިތަނާ ވަޒީރު ދެއްވި ޔަގީންކަމަކީ ދެން ގައިމުވެސް ރަށު ތެރޭގައި އެވާހަކަ ނުދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

އެހިސާބުން ހުރިހާ ކަމެއް ރަސްގެފާނު ދޫކޮށްލެއްވީ ބީރުބޮލު ވަޒީރުގެ އަތްމައްޗަށެވެ. ތެދެކެވެ. ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އެއްވެސް މީހަކު އެވާހަކަ ދައްކާ އަޑެއް ނީވެއެވެ. އެންމެންވެސް ދައްކަމުން ގެންދިޔައީ ރަށު ތެރޭގެ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދެބޯގެރިއެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެކަކަށްވެސް މިއީ ބީރްބޮލް ވަޒީރުގެ ކަމެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ބަންޑާރަ ގެރިއެއް މަރާލުމަށްފަހު، އޭގެ ބޯ ބޭނުންކޮށްގެން ދެ ބޯ ހުންނަ ގެރިއެއް ކަމަށް ސިފަވާ ގޮތަށް ހަދައި، މުޅި ރަށުތެރޭގައި ދުއްވަނީ ކަމެއް ރޭކާލާ އެކަކުވެސް ނެތެވެ. އިސާހިތަކު ރަށު ތެރޭގައި ރަސްގެފާނާ ދޭތެރޭގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ކެނޑި، ދެބޯގެރީގެ ވާހަކަ ގުގުމާލިއެވެ.

ބީރްބޮލް ވަޒީރަށް ވީ ވަރުވެސް ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ނުވާކަމަށް މީހުން ބުނެއެވެ. ދެބޯގެރި ދުއްވި ބީރްބޮލް ވަޒީރުވެސް ގެރި މަގުމައްޗަށް ނެރެގެން ނަތީޖާ ހޯއްދެވުނެވެ. ރަސްގެފާނު ކުރެއްވި ކުށުގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލަން ރައްޔިތުންނަށް މަޖުބޫރުވީ ބީރްބޮލް ވަޒީރު މަގުމަތީގައި މި ހިންގެވި "ހަރަކާތެއްގެ" ސަބަބުންނެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މަނީ ލޯންޑަރިން ގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ޖަލު ޙުކުމް އިއްވުމާއެކު، އިދިކޮޅުން ގެންދަނީ ސިލްސިލާކޮށް އެކި މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ. އެކި ނަންނަމުގައި ހިންގާ މި އެއްވުންތަކަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުލިބި، ވައިގައި ނުހިފިއެއް ކަމަކު، އެވެރިން ގެންދަނީ މިއޮއް ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް ނުކުމެ އެއްވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ހުކުރު ދުވަހުވެސް އެއްވުން ފެށީ މަދުވެގެން ހާހެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވާނެ ކަމުގެ ސަޅިބައިސާއާއެކުއެވެ. ނަމަވެސް، އެއްވުން ނިމުމާ ހަމައަށްވެސް 200 އާ ގާތަށްވެސް އެއްފަހަރާ މީހުން ނުނިކުންނަ ކަމަށް ވެއެވެ.

އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރޝިޕްގައި މިވަގުތު އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ހައްޔަރުވެސް ކުރެވުނެވެ. އެއާއެކު، އެ މެމްބަރުން ހައްޔަރުކުރާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައް ބޭނުންކޮށްގެން، އިދިކޮޅުން ހިންގި ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ރޫޅާލައި، ޑިމޮކްރަސީ ފުނޑާލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ދައްކަންވެސް އެވެރިން މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. މިސާލަކަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމަށް މުޒާހަރާ ތެރެއިން އަނިޔާވިކަމަށް ބުނެ، އެ ފޮޓޯތައް ދައުރު ކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރުމާއެކު، ފޮޓޯތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ބޮޑު މަންޒަރު ރައްޔިތުންވެސް ސާފުކުރިއެވެ.

ހަގީގަތުގައި ދަައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯއަކީ، ތަކުރާރުކޮށް ފުލުހުން އިންޒާރު ދިނުމުން އަދި އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފުވުމުން، މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރި ވަގުތު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. އެވަގުތު ފުލުހުން ގެންދިޔައީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެތަން ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިންޒާރު ދެމުންނެވެ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޚިލާފަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާއި، އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާވެސް ޚިލާފުކަމަށް މުޒާހަރާ ކުރާތީ ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ދިޔަ ނުދީ ރޫޅާލުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލުމުގެ ތެރޭގައި މެމްބަރު ޝިޔާމް ވެއްޓޭ މަންޒަރު ވީޑިއޯތަކުން ފެނެއެވެ. ދަައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯއަކީ އެއީއެވެ. ވެއްޓުމާއެކު، ފުލުހުންވެސް މެމްބަރު ޝިޔާމް ތެދުވެވަޑައިގަތުމުގައި އެހީތެރިވެ، އަނެއްކާވެސް އެތަން ދޫކޮށް ދިއުމަށް ނަސޭހާތް ދޭ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޚިލާފަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮންމެއަކަސް މެމްބަރު ޝިޔާމް މިޖެއްސެވި ސްޓަންޓުގެ ހަގީގަތް ހާމަވުމުން ދެން މަސައްކަތް ކުރީ މި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ އިތުރު ބައެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް ދައުރުކުރުމަށެވެ. ޚުދު ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންވެސް މި ފޮޓޯތައް ދައުރުކޮށް، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް އަނިޔާ ނުކުރުމަށް ގޮވަމުން ގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އާޚިރުގައި އެއީވެސް ބޭރުގެ ނޫސްތަކަކުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއްކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯ ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އިދިކޮޅު އެކްޓިވެސްޓެއް ކަމަށްވާ އަޒްހަރު އަބްދުﷲ ސައީދެވެ. އެ ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ މީހަކަށް އަނިޔާވެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ މަންޒަރެވެ. ނަމަވެސް އެ ފޮޓޯއަކީ ލަންކާގައި ހިނގައި ދިޔަ ހާދިސާއެއްގެ ފޮޓޯތަކެވެ. އަދި އެ ފޮޓޯތައް ނަގައިގެން ކްރޮޕް ކުރުމަށްފަހު އެއީ އިދިކޮޅުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ އަނިޔާ ކަމަށް ބުނެ ޚަބަރު ފަތުރާފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ ދައުރުކުރާ ފޮޓޯ - ސޯޝަލް މީޑިއާ

އެކި ނަންނަމުގައި ކުރާ މި މުޒާހަރާތަކުގެ ހަގީގީ ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޖާގަ ނުދޭކަން ދެއްކުމެވެ. ނަމަވެސް، އެކަން ކާމިޔާބުނުވެ، އެންމެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ބޮޑު ޖޯކަކަށްވެ ނިމިއްޖެއެެވެ. ކުޅުނު ހުރިހާ މަންޒަރެއްގެ ހަގީގަތް ރައްޔިތުންވެސް ބަލައިފިއެވެ. ކުޑަމިނުން ބީރްބޮލް ވަޒީރަށް ވީ ވަރުވެސް މިވެރިންނަށް ނުވެ، މުޅި ހަރަކާތް ނިމިގެން ދިޔައީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
4%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
12%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
35%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
35%
މޮޔަވެއްޖެ
15%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
2 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 23:06
އަހުމަދު
މިއަދު ކަލޭމެންނަށް ފުލުހުން ރަނގަޅު ކުރެވިއްޖެ ދޯއެ. 2013-2018 އަށް އެއީ އަނިޔާވެރި ބާޢީންނެވެ. 2023 ގައި މި ވެރިކަން އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ބަދަލުވާނެއެވެ
1 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 17:47
ޙެހ
ތީ މިއަދު އެމްޑީޕީއަށް ދިމާވިކަމެއްނަމަ ، ފުލުހުންގެ ހަންދަމާލާނެ
28 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 14:01
ކަރާ’
ޔަމީން ދެން ދެން ދުވަހަކު ޖަލުން ނެރޭނި ކަމެއް ނެތް😜
27 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 17:41
Ahmed
Zinmaadhaaru kamaa eku noosverikan kuravvavaa
raajjemv logo

All rights reserved