raajjemv logo
ވެކްސިން ޖެހުން
އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނެފި
 
އާބާދީގެ 35 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވޭ
ސިމާހާ ނަސީމް
6,256
ކ. މާލެ |
26 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހުކުރު 22:23
އިސްރާއީލްގެ ޝޮޕިންގ މޯލް
ރޮއިޓަރސް

އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އާބާދީގެ 50 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އާބާދީގެ 35 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވެކްސިންގެ އަސަރު ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން އިސްރާއީލުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ދާދިފަހުން ލުއިތައް ދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެ ޤައުމުގައި ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފައިޒަރ ވެކްސިނުން 98.9 އިންސައްތަ އަސަރު ކުރެއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޤައުމުގެ ފިހާރަތަކާއި ލައިބްރަރީ އަދި މިއުޒިއަމްތައް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ގައިދުރުކަން ބަހައްޓާ މާސްކް ވެސް އަޅަންޖެހެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދީފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި އާންމުންނަށް ޝޮޕިންގ މޯލްތަކަށް ވަދެވޭއިރު، ޒޫ ފަދަ ތަންތަން ބަލައިލުމަށް ވެސް ވަދެވޭނެއެވެ. ހޮޓެލްތަކާއި ޖިމްތައް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އާންމުންނަށް އެތަންތަނަށް ވަދެވެނީ "ގްރީން ޕާސްޕޯޓެއް" ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ވެކްސިން ޖަހާ މީހުންނަށް ދޭ ސެޓްފިކެޓެކެވެ. މި ޕާސްޕޯޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންކުރެވޭއިރު އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޕާސްޕޯޓްގެ މުއްދަތަކީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާތާ ހަ މަސް ދުވަސް ކަމަށެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިއީ އައު އާންމު ހާލަތަކަށް ދިޔުމަށްޓަކައި އަޅާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެ ޤައުމު ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފައިވަނީ ފެންނަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ލުއިތައްދިން ނަމަވެސް އެ ޤައުމުގެ ބޯޑަރުތައް އިތުރު ދެ ހަފްތާއަށް ބަންދުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް