އިދިކޮޅު މުޒާހަރާ
ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ހުކުރު ދުވަހު މަގުތަކަށް މީހުން ނެރެ މާލެތެރެ ހަލަބޮލި ކުރަން ރާވަނީ
 
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ދިޔަ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުން އެއްވުމަށް ވަނީ ހިތްވަރު ދީފައި
 
މީހުން ނެރެން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދާއިރާތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނާ
 
150 -250 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދީފައިވޭ
ކ. މާލެ |
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ކުރިން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

އިިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ބާއްވާ މުޒާހަރާއަށް މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުދިންނަށް ފައިސާދީގެން މަގުތަކަށް ނެރެން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އެދި ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ބުނީ މާލެސިޓީގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުދިންނަށް ބޮލަކަށް 150 -250 ރޭޓުން ފައިސާ ދީގެން މުޒާހަރާއަށް ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މުޒާހަރާގެ މަސްލަހަތު ނަގާލުމުގެ ގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އަދި ޒުވާނުން ބޯން ބޭނުންކުރާ އެކި ޒާތުގެ އެއްޗެހި މުޒާހަރާ އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދެމުންދާ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު ހުސައިންމަނިކު ޕީޕއެމްގެ ލީޑަރޝިޕް މެމްބަރުންނަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ މާދަމާގެ މުޒާހަރާއަށް ތާއިދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މާދަމާގެ މުޒާހަރާއަށް ނިކުމެވެން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށް ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބުންޏެވެ. އަދި މުޒާހަރާއަށް ނުކުމެވެން ނެތް ނަމަވެސް މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުދިން ފޮނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެސް އެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މުޒާހަރާ އަށް ފަންޑު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ ދެނީ މާލޭގެ މަޝްހޫރު ދެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކާއި، މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި، ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އިދިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެއްވުންތައް ނުބޭއްވުމަށާއި، ކޮންމެހެން ދާންޖެހޭ ތަންތަނަށް ނޫނީ ނުދިއުމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ލަފާ ދެމެދުން ދިޔަ ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް އުނދަގޫތައް ކުރިމަތި ކުރުވުމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގެންދަނީ މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވެސް އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާ ބާއްވާފައިވާއިރު އެދުވަހު 100 އެއްހާ މީހުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހަމަ ނުޖެހުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އެ މުޒާހަރާއަށް ވެސް އިދިކޮޅުން މީހުން ނެރުނީ ފައިސާދީގެން ކަމަށް އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އިދިކޮޅުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާ ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެފަރާތުން ބުނަމުން ގެންދަނީ މި މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އަދި ޤާނޫނުގައި ވެސް މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނެއެވެ. ފުލުހުން ދާދިފަހުން ބުނެފައިވަނީ އިދިކޮޅުން މި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާތަކަކީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ހިލާފަށް އަދި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާއި ވެސް ހިލާފަށް ބާއްވާ މުޒާހަރާތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް މުޒާހަރާ ބާއްވާ ކަމުގައިވާނަމަ ބެލެވޭނީ އެއީ ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ހިންގޭ އަމަލެއްގެ ގޮތަށް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
7%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
27%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
60%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
7%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved