ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 17:10
ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީން
ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީން
ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖެހުން
ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔެކިޔުން ނެތް 78 ބިދޭސީއަކަށް ވެކްސިން ޖަހައިފި
 
އަންނަ ހަފްތާގައި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ޕްރޮގްރާމް ފަށަން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
 
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހަވީރު 3ން އިރުއޮއްސި 6ށް ސަލްޓަން ޕާކް ސަރަހައްދުގައިގައި ވެކްސިން ޖަހާނެ
 
ދުވާލަކަށް 250 ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި

ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު އެކަނިވެސް 78 ބިދޭސީއަކަށް ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީވުމަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އިސްނެގުމާއެކު ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖެ އެމްވީއާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް މާލެ ގޮފީގެ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު އަދީލް ވިދާޅުވީ، ވެކްސިން ލިބެންޖެހޭ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް އެހީވުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީންނަކީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އުޅޭބަޔަކަށް ވާއިރު، މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މި އާބާދީއަށް ވެކްސިންޖެހޭކަން އަދީލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި މަޤްސަދުގެ ދަށުން އެކި ޑޭޓާ ބޭސްތަކާއި ކޯލް ސެންޓަރެއް ހަދައިގެން މި ފަދަ މީހުން ހޯދާ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހުވެސް 78 ބިދޭސީއަކަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދަ ބިދޭސީންނަށް މި ޕްރޮގްރާމް ފެށިކަން އަންގައި ދިނުމަށް ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ ދަރުމަވެރިން ލީފް ލެޓާއި އެކި ގޮތްގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާކަމަށް އަދީލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދީލް ވަނީ، ދުވާލަކަށް 250 ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިފަދަ ބިދޭސީންނަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑި އޮންނަގޮތުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް އައުމަށް އުދަނގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ގިނަ ބިދޭސީންނަށް ޗުއްޓީ ދުވަހަކަށްވާ ހުކުރު ދުވަހު މިހަރަަކާތް ފުޅާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އަދީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހަވީރު 3ން އިރުއޮއްސި 6ށް ސަލްޓަން ޕާކް ސަރަހައްދުގައިގައި ވެކްސިން ރަޖިސްޓްރޭޝަންއާއި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މިގޮތަށް ވެކްސިން ދޭނީ ދަމަނަވެށީގެ ބެނިފިޝަރީ ސިސްޓަމްގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެންނެެވެ. މި ސިސްޓަމްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުން ބިދޭސީންގެ ޙާލު ގާތުން ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް އަދީލް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެކަނިވެސް ސާޅީސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި އުޅޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަދީލްވަނީ އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭ މި ޕްރޮގްރާމް ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއަށްފަހު ބިދޭސީން ގިނަ އަދަދަކަށް އުޅޭ ގުޅީފަޅާއި ތިލަފުށި ފަދަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށްރަށުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެއަށްފަހު ރެޑްކްރެސެންޓްގެ މަދަދާއެކު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ލިޔެކިޔުމަކާ ނުލާ އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. މިފަދަ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ކުރިއަށްގެންދާއިރުގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރުމަވެރިން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އަދީލްވަނީ، މި ކެމްޕޭން ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބާރުލުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. މިފަދަ ބިދޭސީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ހައިޖީން ކިޓްވެސް މި ކެމްޕޭންގައި ދޫކުރާކަމަށް އަދީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީން - ރާއްޖެއެމްވީ

ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީން ވެކްސިންޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވާއިރު މިގޮތަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނައެވެ. ކޮވިޑްގެ ކުރިންނާއި ކޮވިޑްތެރޭގައިވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ފަދަ ފަރާތްތައް ޤައުމަށް އަނބުރާ ދިއުމުގައި އެހީވުމާއި، ޤަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ވައްދާ ރީ-ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ވެސް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް