raajjemv logo
ފުލުހުންގެ ބޯޑު
ފުލުހުންގެ އައު ގާނޫނާ އެކު އުފައްދާ ޕޮލިސް ބޯޑަށް ފަސް މީހެއްގެ ނަން ކޮމިޓީ އަށް
 
ފުލުހުންގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީރަށް ލަފާދޭ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ވެސް އެ ބޯޑު
 
ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޯޑު އެކުލަވާލަން ޖެހޭ
 
ފުލުހުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލަން ޖެހެނީ ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް
 
މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އެމްޑީިޕީގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަރުޖަމާނު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހާމިދު އަބްދުލް ޣަފޫރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
1,455
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 18:19
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ޕޮލިސް ބޯޑުގައި އާންމުންގެ ފަރާތުން ތިއްބަވާ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހެއް ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ޕޮލިސް ބޯޑުގައި އާންމުންގެ ތެރެއިން ތިބެނީ ދެ މެމްބަރުންނެވެ. އެ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވި ފަސް މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އެމްޑީިޕީގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަރުޖަމާނު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހާމިދު އަބްދުލް ޣަފޫރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވި ނަންތައް

1- ހާމިދު އަބްދުލް ޣަފޫރު. ހ. ޝޭޑީ ކޯނަރު

2- އަލީ މުހައްމަދު މަނިކު. ދަފްތަރު.1851

3- ޒީނަތު އަލީ . ދަފްތަރު. 2616

4- ޒުބައިރު އަހުމަދު މަނިކު. ގ.މަލްވިނަ

5- ލަބީގް މުހައްމަދު މާހިދު. މ. މަނަދޫ ވިއު

މި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ މެމްބަރުންގެ ނަން ދެން ފޮނުވާނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށެވެ. ފުލުހުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލަން ޖެހެނީ ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ފުލުހުންގެ ކަންތައްތަކުގައި ގޮތް ކަނޑައަޅަން ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ބޯޑު، ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލަން ޖެހެ އެވެ. ފުލުހުންގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީރަށް ލަފާ ދޭ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ވެސް އެ ބޯޑެވެ.

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ރައީސް ސޯލިހު އެ ބިލު ތަސްދީގުކުރެއްވީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 27ގައެވެ. އެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރާތާ ތިން މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް