raajjemv logo
އައިއެމްއޯގެ ދާއިމީ މަންދޫބު
އައިއެމްއޯއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ދާއިމީ މަންދޫބު ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް
 
އައިއެމްއޯގައި ހިމެނެނީ އދ ގެ މެންބަރު 172 ޤައުމަކާއި، ކުކް އައިލޭންޑްސް
 
ރައީސް ފޮނުވާފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑޮކްޓަރ ފަރަޙަނާޒް ފައިޞަލް
 
މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވަނީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް
ޝާމާ ޝުއައިބް
1,171
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 18:12
މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތް އަންގަވައި ދެއްވުމަށް ރައީސް ވަނީ އެދިލައްވާފައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަނަށް (އައިއެމްއޯ) އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ މަޤާމަށް ޑޮކްޓަރ ފަރަޙަނާޒް ފައިޞަލް ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހ.އަމީނީގެ، ޑރ. ފަރަޙަނާޒް ފައިޞަލް (އައިއެމްއޯ) އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ދާއިމީ މަންދޫބުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތް އަންގަވައި ދެއްވުމަށް ރައީސް ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

ޖުމްލަ 173 މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އައިއެމްއޯގައި ހިމެނެނީ އދ ގެ މެންބަރު 172 ޤައުމަކާއި، ކުކް އައިލޭންޑްސް އެވެ. އައިއެމްއޯގެ މުޢާހަދާ އެންމެ ފުރަތަމަ ތަޞްދީޤު ކުރީ ލަންޑަނުންނެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ވެސް އައިއެމްއޯގެ ފުރިހަމަ މެންބަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް