raajjemv logo
ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް
ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި
 
ބިލް މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 45 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ޝާމާ ޝުއައިބް
1,871
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 15:53
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފިއެވެ.

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ބިލް މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 45 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ (4) ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ސިފައިންގެ ފޯސް ސްޓްރަކްޗަރ ދެމެހެއްޓުމާއި ސިފައިންގެ ވަޒީފާގައި އެންމެ ޤާބިލު މީހުން ބޭތިއްބުމަށް އިސްކަންދިނުމަށެވެ.

ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ރިޓަޔަރ ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަމުގައި މިހާރު ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު ގޮތެކެވެ. އެއީ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުމުރު ހަމަވުމާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެއްމަގާމެއްގައި ހުރުމާއި، ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަންނުދިނުމުގެ އިތުރަށް އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަގާމުން ރިޓަޔަރ ވުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް