ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 15:53
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް
ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި
 
ބިލް މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 45 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފިއެވެ.

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ބިލް މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 45 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ (4) ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ސިފައިންގެ ފޯސް ސްޓްރަކްޗަރ ދެމެހެއްޓުމާއި ސިފައިންގެ ވަޒީފާގައި އެންމެ ޤާބިލު މީހުން ބޭތިއްބުމަށް އިސްކަންދިނުމަށެވެ.

ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ރިޓަޔަރ ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަމުގައި މިހާރު ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު ގޮތެކެވެ. އެއީ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުމުރު ހަމަވުމާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެއްމަގާމެއްގައި ހުރުމާއި، ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަންނުދިނުމުގެ އިތުރަށް އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަގާމުން ރިޓަޔަރ ވުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް