raajjemv logo
ވަޓްސްއެޕްގެ އައު އަޕްޑޭޓް
ވަޓްސްއެޕްގެ އަޕްޑޭޓާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ މެސެޖު ނުކުރެވޭނެ
 
އައު އަޕްޑޭޓާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކައުންޓްއިން އެކްޓިވް ކުރާނެ
 
15 މޭގެ ކުރިން ވަޓްސްއެޕްގެ އަޕްޑޭޓާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް އެ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރަން ޖެހޭނެ
އަތޫފް އާތިފް
3,750
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 07:06
ވަޓްސްއެޕް އެޕްލިކޭޝަނުގެ އައު އަޕްޑޭޓަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ވަޓްސްއެޕްގެ އަޕްޑޭޓާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ މެސެޖުކޮށް ނުހެދޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ފޭސްބުކް ކުންފުނީގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުން ހިންގާ ވަޓްސްއެޕް ކުންފުނިން ބުނީ 15 މޭގެ ކުރިން ވަޓްސްއެޕްގެ އަޕްޑޭޓާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް އެ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ރިޕޯޓް ނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްއިން އެކްޓިވް އެކައުންޓްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ ކަމަށާއި، އިން އެކްޓިވް އެކައުންޓްތައް 120 ދުވަސް ތެރޭގައި ޑިލީޓްކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ވަޓްސްއެޕްގެ އައު އަޕްޑޭޓް ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ މަހުގައެވެ. އެއާއެކު އައު އަޕްޑޭޓަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފާޑު ކިޔައިފައެވެ. އެއާއެކު ވަޓްސްއެޕްއިން ބުނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވީ ވަޓްސްއެޕްގެ ޑާޓާތައް ފޭސްބުކް ކުންފުނިން ބޭނުން ކުރާތީ ނޫން ކަމަށާއި، ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވީ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ވަޓްސްއެޕް ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

ވަޓްސްއެޕްއިން ބުނީ އެ ކުންފުނިން މިހާރު ވެސް ފޭސްބުކްއަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑާޓާތައް ހިއްސާކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ލޮކޭޝަން އަދި އެނޫން ވެސް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާ ކަމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް