އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާ ކުރުން
މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެއް މޭޒަކަށް އަންނަންޖެހޭ: އިދިކޮޅު
 
ސަރުކާރު ކޯލިޝަންއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ ބައެއް ނޫން
 
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައިގެން ހިނގައްޖެ
ކ. މާލެ |

އިދިކޮޅުން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެއް މޭޒަކަށް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސްފި ކަމަށާއި މިއަދާ ހަމައަށް އައިރު އެއްވެސް ކަމަކަށް ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ބޭނުންވާ ބަޔަކާމެދު ދައުވާކޮށް، އެ މީހުންނަށް ނުހައްޤުން އަނިޔާދެމުންދާ މަންޒަރު މިއަދު ފެނިގެންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ސަރުކާރު މިދަނީ އަނދިރި މިސްރާބަކަށްކަން ފާހަގަކުރައްވާ މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅުން ދަނީ ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާތައް ބާއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު ''ކޮބާ މަގޭ ފްލެޓް" ނަމުގައި އިދިކޮޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި 100ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އިދިކޮޅުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފަށް ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި އެ ޕާޓީގެ އިސްވެރިން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ގެންގޮސް ތަކުރާރުކޮށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ހެޑް އޮފް މާލެސިޓީ ޕޮލިސް ޗީފް ސްޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާ ބާއްވާ ކަމުގައިވާނަމަ ބެލެވޭނީ އެއީ ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ހިންގޭ އަމަލެއްގެ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. މުޒާހަރާތައް މާލެސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި މުޒާހަރާތައް ބާއްވާނަމަ ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ގޮސްދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިލްސިލާކޮށް މިގޮތަށް މުޒާހަރާ ބާއްވާނަމަ ފުލުހުން ވެސް މި ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ އެންގުމާއި ހިލާފަށް އެއްވުން ރޫޅާލުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށާއި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން މިގޮތަށް ބުނެފައިވަނިކޮށް ވެސް އިދިކޮޅުން ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ވެސް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި މުޒާހަރާގައި ވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ދެމީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
13%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
63%
މޮޔަވެއްޖެ
25%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
22 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޯމަ 12:28
އަހްމަދު
ހެޔޮ މުޒާހަރާ ކުރިޔަސް. މުޒާހަރާއަކީ މިސަރުކާރަށް އާކަމެއް ނޫން. މިސަރުކާރުގައި އެތިބަ ފަރާތްތައް ނުކުރާ މުޒާހަރާއެއް ތިކިޔާ އިދިކޮޅަކަށް ނުކުރެވޭނެ. ކޮށްކޮށް ތިބޭ. ވަރިހަމަ
raajjemv logo

All rights reserved