raajjemv logo
އީރާންގެ ނިއުކްލިއަރ މުއާހަދާ
ނިއުކްލިޔަރ މުއާހަދާއަށް އީރާން އަނބުރާ އައުމަށް ގޮވާލައިފި
 
ޖޯ ބައިޑަން ވެސް މި މުއާހަދާއަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަން ހާމަކޮށްފައިވޭ
 
އީރާނުން ކުރިން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއާހަދާއާ ޚިލާފަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވޭ
 
މުއާހަދާއަށް އަނބުރާ އަންނަން އީރާނުން ފެހި ސިގްނަލްތަކެއް ދޭން ޖެހޭ
އަމްނާ އިމާދު
2,740
18 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 07:17
ކ. މާލެ
ޖަރމަނީ ޗާންސެލަރ އެންގެލާ މަރކަލް، އީރާންގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން އެކަމަނާ ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކޮށްފައިވޭ
ރޮއިޓަރސް

2015 ވަނަ އަހަރު ވެފައިވާ ނިއުކްލިޔަރ މުއާހަދާއަށް އީރާން އަނބުރާ އައުމަށް ޖަރމަނީގެ ޗާންސެލަރ އެންގެލާ މަރކަލް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އީރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެންގެލާ މަރކަލް ވިދާޅުވީ ނިއުކްލިއަރ މުއާހަދާއަށް އަނބުރާ އަންނަން އީރާނުން ފެހި ސިގްނަލްތަކެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެމެރިކާ ފަދަ ގައުމުތަކާއެކު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލުކުރުމަށް ވެސް އިރާނުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންގެލާ މަރކަލްގެ ސްޕޯކްޕަރސަންގެ ވިދާޅުވީ އެކަމަނާ ހުންނެވީ އީރާންއާ މެދު ކަންބޮޑުވެފައި ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އީރާނުން ކުރިން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއާހަދާއާ ޚިލާފަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާތީއެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަމުންދާ ކަމަށް އެންގެލާ މަރކަލް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ސްޕޯކްޕަރސަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވެސް ވަނީ މި މުއާހަދާއަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެ މުޢާހަދާއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންފުޅުވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިކޮށް، އިރާނާމެދު އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައި އެ މަނިކުފާނު ވަނީ އެމެރިކާއިން ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް އެޅި އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅައިފައެވެ. އެގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އީރާން އިނދަ ޖައްސާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެތައް ފަހަރަކު ޓްރަންޕް ދެއްވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޓްރަމްޕް އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކުގައި ވެސް އީރާނުގެ އިޤްތިޞާދު ވަނީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އެއާއެކު ޓްރަމްޕްއަށް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން ވެސް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާ އާއި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިރާނާއެކު ސޮއިކުރެވިގެން ދިޔަ ނިއުކްލިއަރ ހަކަތަ އުފެއްދުން މަދުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކީ، އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ. އޭރު ޖޯ ބައިޑެން ހުންނެވީ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް